English (UK)Nová generácia

komunitných programov

pre

obdobie 2014 - 2020

spája doterajšie programy

Kultúra

a

MEDIA

.

Nová generácia podporných programov

MEDIA

a

Kultúra

funguje pod spoločnou hlavičkou

Kreatívna Európa

(Creative Europe), na roky

2014 - 2020

. Celkový rozpočet programu je

1,46 miliardy EUR

.

Program Kreatívna Európa

stavia na skúsenostiach a úspechoch programov

Kultúra

a

MEDIA

, ktoré podporovali kultúrny a audiovizuálny sektor viac ako 20 rokov. Nový program v sebe zahŕňa podprogram Kultúra, ktorý bude podporovať divadelné a vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a ďalšie oblasti, a podprogram MEDIA, prostredníctvom ktorého sa bude financovať filmový a audiovizuálny sektor. Nová medzisektorová oblasť bude podporovať spoluprácu v oblasti politiky, prierezové opatrenia a nový nástroj finančnej záruky, ktorý bude v prevádzke od roku 2016.

Program Kreatívna Európa bude okrem toho podporovať aj iniciatívu E

urópske hlavné mestá kultúry

, značku

Európske kultúrne dedičstvo

, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien (cenu EÚ za kultúrne dedičstvo Europa Nostra, cenu EÚ za súčasnú architektúru, cenu EÚ za literatúru, cenu European Border Breakers a cenu programu EÚ MEDIA).

V rámci programu sa minimálne 56 % rozpočtu pridelí

podprogramu MEDIA

a minimálne 31 %

podprogramu Kultúra

. Toto rozdelenie zhruba odzrkadľuje podiel financií, ktoré príslušné oblasti dostávajú v súčasnosti. Maximálne 13 % rozpočtu sa pridelí medzisektorovej oblasti, do ktorej spadá aj podpora informačných kancelárií programu Kreatívna Európa v každej zúčastnenej krajine. Tieto kancelárie poskytujú poradenstvo potenciálnym príjemcom. Približne 60 miliónov EUR je vyčlenených na podporu spolupráce v rámci tejto politiky, posilnenie inovačných prístupov získavania publika a podporu nových obchodných modelov.

Program Kreatívna Európa

podporí:

· 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, respektíve ich diela, čo im umožní osloviť nové publikum aj mimo svojej krajiny,
· viac ako 800 európskych filmov, ktoré získajú podporu na distribúciu, vďaka čomu ich bude môcť vidieť publikum v celej Európe aj vo svete,
· minimálne 2 000 európskych kín, ktoré získajú finančnú podporu za predpokladu, že aspoň 50 % premietaných filmov bude z Európy,
· viac ako 4 500 kníh a iných literárnych prác, ktoré získajú finančnú podporu na preklad, vďaka čomu ich autori prerazia na nové trhy a čitatelia si ich budú môcť vychutnať v materinskom jazyku,
· tisícky kultúrnych a audiovizuálnych organizácií a profesionálov v tejto oblasti, ktorí budú môcť poskytnuté financie využiť na odbornú prípravu zameranú na získavanie nových zručností a na posilnenie svojich schopností pracovať na medzinárodnej úrovni.

Európsky kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností predstavujú 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8 miliónov ľudí. Program Kreatívna Európa im umožní ešte viac prispievať k európskemu hospodárstvu tým, že budú môcť využívať príležitosti, ktoré ponúka éra globalizácie a digitalizácie. Navyše im tiež pomôže prekonať prekážky, akými sú fragmentácia trhu a ťažkosti pri získavaní financií, a umožní im prispievať k lepšej tvorbe politiky tým, že im uľahčí výmenu skúseností a know-how.

http://www.cedslovakia.eu/clanky/o-programe-kreativna-europa
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.