English (UK)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.comStiahni si všeobecné obchodné podmienky.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pri poskytovaní poradenských služieb spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o., so sídlom Jozefa Kronera 11246/15, Martin 036 01, IČO: 48 102 903, korešpondečná adresa : Kollarova 73, 036 01 Martin

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou BALTEUS spol. s.r.o., so sídlom Jozefa Kronera 11246/15, Martin 036 01, IČO: 48 102 903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v oddieli Sro, vložka číslo 63599/L (ďalej len „poskytovateľ“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, ktoré využívajú služby, na strane druhej (ďalej len "klient"), ktorí uzavierajú zmluvu o poskytovaní poradenských služieb (ďalej len "zmluva"). Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať klientovi služby v rozsahu stanovenom touto zmluvou a povinnosť klienta podľa podmienok stanovených touto zmluvou riadne a včas zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu.  

 2. Klient je povinný sa pred uzavretím zmluvy oboznámiť s VOP poskytovateľa. Tieto VOP platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a klientom, týkajúce sa poskytovania poradenských služieb a to od okamihu uzatvorenia zmluvy medzi poskytovateľom a klientom (ďalej len „zmluvné strany“). Okamihom uzavretia zmluvy je klient viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi súhlas. VOP bližšie vymedzujú práva a povinnosti Zmluvných strán. Tieto VOP sú riadne zverejnené na webovom sidle poskytovateľa www.dotacieservis.sk / www.balteus.sk .  

 3. Uzavretím zmluvy akceptujú zmluvné strany, že ich vzájomný obchodno-záväzkový vzťah sa riadi ustanoveniami zmluvy a týmito VOP. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (predovšetkým zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, ktoré zmluvné strany medzi sebou uzatvárajú. Odchylné dojednania zmluvy majú prednosť pred znením VOP.  

 5. Akékoľvek odchýlky od VOP musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou v zmluve, inak sú neplatné.  

 6. Poskytovateľ je oprávnený VOP priebežne aktualizovať alebo zmeniť. Všetky zmeny, doplnky prípadne úplné znenie aktualizovaných VOP pskytovateľ vždy vydá v písomnej forme a vhodným spôsobom zverejní na svojej internetovej stránke.  

 7. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP alebo zmluvy nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí zmluvy.  

 8. Pokiaľ tieto VOP stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.  

 9. Po akceptáci týchto VOP sa všetky právne vzťahy medzi zmluvnými staranami budú do budúcnosti riadiť predmetnými VOP a to až do času, kým jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že už nechce byť ďalej viazaná VOP. Účinky oznámenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

Článok II. Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Objednávkou (na účely VOP) je jednostranný právny úkon klienta smerujúci voči poskytovateľovi, s cieľť od poskytovateľa objednané plnenie (ďalej aj “služba”).  

 2. Zaslaná objednávka sa považuje za návrh zmluvy. Prepracovaná objednávka zo strany poskytovateľa sa považuje za protinávrh zmluvy.  

 3. Objednávku musí klient zaslať poskytovateľovi písomne poštou, faxom alebo e-mailom a musí obsahovať tieto údaje:Klient je viazaný odoslanou alebo akceptovanou objednávkou ako aj uzatvorenou zmluvou s poskytovateľom a nie je oprávnený ich jednostranne zrušiť ak zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.
  1. identifikačné údaje klienta: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie,
  2. predmet objednávky,
  3. požadovanú dobu plnenia,
  4. odmena  

 4. Klient je viazaný odoslanou alebo akceptovanou objednávkou ako aj uzatvorenou zmluvou s poskytovateľom a nie je oprávnený ich jednostranne zrušiť ak zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.  

 5. Zmluva sa uzatvára na základe objednávky klienta a potvrdením objednávky poskytovateľom alebo potvrdením protinávrhu poskytovateľom. Na uzavretie zmluvy postačuje aj len samotná objednávka klienta a potvrdenie objednávky poskytovateľom, prípadne akceptácia protinávrhu poskytovateľa.  

 6. Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená osobitná rámcová zmluva alebo akceptoavné VOP, tak zmluvné strany v období jej platnosti a účinnosti neuzatvárajú medzi sebou písomné zmluvy podľa predchádzajúceho odseku. Tieto sa považujú za uzavreté poskytnutím plnenia podľa písomnej objednávky klienta, potvrdenej poskytovateľom.  

 7. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznamovať každú zmenu svojich identifikačných údajov a to najnekôr do 30 dní od skutočnosti zakladajúcu túto zmenu.

Článok III. Predmet zmluvy

 1. Služby budú pozostávať predovšetkým z poskytovania poradenských rád, konzultácií, spisovania dokumentov a iných listín potrebných pri príprave a spracovaní dokumentov súvisiacich s prípravou projektov alebo grantových žiadostí, účasti na rokovaniach klienta so príslušnými inštitúciami a to v miere, v akej tieto služby klient u poskytovateľa objednal.  

 2. Poskytovateľ bude poskytovať klientovi aj služby spočívajúce v zastupovaní klienta v konaní pred príslušnými organizáciami, ktoré rozhodujú o projektoch alebo grantových žiadostiach, ako i ostatnými štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi. Na toto zastupovanie dostane poskytovateľ od klienta príslušné plné moci, ktoré je mu klient povinný vystaviť.  

 3. Podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania v zmluve rámcovo dohodnutých služieb budú vždy od prípadu k prípadu (ad hoc) upravené neformálnou dohodou zmluvných strán.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ je povinný vykonávať práva a povinnosti založené zmluvou a vyplývajúce z nej riadne, včas a s odbornou starostlivosťou v záujme a v prospech klienta a to najmä:
  1.2 poskytovať klientovi  bez  zbytočného  odkladu  všetky  informácie  a  oznamovať skutočnosti podstatné pre splnenie predmetu zmluvy tak, aby požiadavky na predmet zmluvy boli v čo najväčšej miere dosiahnuté,
  1.3 poskytovať klientovi podporu pri komunikácii s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom, ako aj akúkoľvek súčinnosť pri plnení predmetu tejto zmluvy;
  1.4 zabezpečiť plnenie predmetu tejto zmluvy oprávnenými osobami poskytovateľa, ktoré majú potrebné vedomosti, zručnosti, odbornú prax, a ktorí budú dodržiavať interné pravidlá klienta, najmä dodržiavať povinnosť mlčanlivosti.
   
 2. Poskytovateľ je oprávnenýčinnostiuvedenévtejtozmluve,aleboichčastivykonávať i prostredníctvom subdodávateľov.  

 3. Klient je povinný zabezpečiť všetky dokumenty a podklady, ktoré má k dispozícii a ktoré môžu mať vplyv na mieru, ktorou klient splní požiadavky na predmet zmluvy, ako aj také dokumenty a podklady, o zabezpečenie ktorých poskytovateľ klienta písomne požiada a ktoré súvisia s predmetom zmluvy.  

 4. Klient je ďalej povinný poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy podľa požiadaviek poskytovateľa, najmä je povinný zabezpečiť účasť oprávnených osôb, prípadne iných poverených pracovníkov klienta na rokovaniach s poskytovateľom súvisiacich s poskytovaním služieb podľa zmluvy.  

 5. Klient zodpovedá za to, že túto zmluvu uzavrel v súlade s predpismi o verejnom obstarávaní, ak sa aplikujú.  

 6. Zmluvné strany spolu komunikujú telefonicky, faxom, poštou (formou listu) alebo elektronickou poštou. Elektronická komunikácia je rovnocenná písomnej komunikácií.  

 7. Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou.  

 8. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy zachovávať, zákony a predpisy vydané na ich vykonanie a v ich medziach riadiť sa dohodou medzi klientom a poskytovateľom.  

 9. Poskytovateľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pri tom svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné.  

 10. Poskytovateľ je povinný dbať na to, aby jeho služby boli účelné a hospodárne.  

 11. Služby a činnosti v mene klienta je poskytovateľ povinný uskutočňovať podľa dohody s klientom a v súlade s jeho záujmami.  

 12. Od pokynov klienta sa môže poskytovateľ odchýliť iba v prípadoch, ak na to dal klient súhlas. Aj v týchto prípadoch je však poskytovateľ povinný dbať na záujmy klienta a v prípadoch, ak to uzná za vhodné a účelné podmieni platnosť a účinnosť úkonov dodatočnému schváleniu klientom.  

 13. V rámci činnosti poskytovateľa uvedenej v članku III. týchto VOP je klient povinný vyvíjať potrebnú súčinnosť. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie predovšetkým včasné dodanie potrebných informácií, listín a pod., ktoré si poskytovateľ písomne alebo ústne vyžiada (ústnu žiadosť vždy neodkladne doplní poskytovateľ aj písomnou formou), alebo ktoré môžu podľa názoru klienta slúžiť ako zmysluplný podkladový materiál pri práci poskytovateľa, ako aj poskytovanie úplných a pravdivých informácií o skutkovom stave veci poskytovateľa a označovanie dôkazných prostriedkov pre účinné poskytovanie služieb.  

 14. Za vecný a právny obsah dodaných materiálov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku zodpovedá výlučne v plnom rozsahu klient, pokiaľ sa na príprave týchto materiálov nepodieľal poskytovateľ. Za vecnú a právnu bezchybnosť právnych úkonov (listín a pod.) vykonaných (pripravených) poskytovateľom na základe materiálov, na príprave ktorých sa poskytovateľ nepodieľal, zodpovedá klient v rozsahu, v akom mali právne a vecné chyby týchto materiálov vplyv na výkon poskytovaných služieb v zmysle predmetu tejto zmluvy.  

 15. Neposkytnutie náležitej súčinnosti má za následok vznik oprávnenia poskytovateľa vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou. Tým nie je dotknuté jeho právo požadovať zaplatenie všetkých do momentu vypovedania zmluvy vykonaných úkonov služieb a vedľajších nákladov s tým spojených.  

 16. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že klient jej poskytne nesprávne alebo neúplné informácie.  

 17. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky zákonné podmienky zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok V. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Rámcová na základe VOP sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu písomne kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, okrem prípadov výpovede zo strany poskytovateľa dohodnutých v tejto zmluve, kedy môže poskytovateľ vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.

 3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že:

  1. jedna zo zmluvných strán poruší zmluvu podstatným spôsobom,

  2. na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,

  3. vstúpi druhá zmluvná strana do likvidácie,

  4. nastane prípad dohodnutý v zmluve alebo uvedený v tejto zmluve alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise,

  5. Zmluvná strana poruší zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplní povinnosť s ktorej plnením je v omeškaní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou.

  6. vstúpi Klient do insolvenčného konania alebo iného reorganizačného alebo úpadkového konania, ktoré upravuje legislatíva iného členského štátu EÚ,

 4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť vymedzený dôvod odstúpenia. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI. Odmena

 1. Za služby poskytované na základe tejto zmluvy prislúcha poskytovateľovi hodinová odmena vo výške dohodnutá v objednávke a to za poradenstvo, ako i ďalšie činnosti v rámci predmetu tejto zmluvy.  

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že za služby poskytované na základe zmluvy je možné vzájomné dohodnúť i paušálnu odmena za jednotlivý projekt alebo grantovú žiadosť.  

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena je splatná na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia, ktorú bude klient poukazovať na určený účet alebo na účet, ktorý bude uvedený vo faktúre. Ak klient bude meškať s úhradou splatnej faktúry o viac ako 60 dní odo dňa jej splatnosti, je poskytovateľ oprávnený vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou.  

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľovi patrí v dohodnutých prípadoch, pri projekte alebo grantovej žiadosti, ktorý bol úspešne schválený a vypracovaný na základe tejto zmluvy podielová odmena, ktorá bude vzájomne odsúhlasená. V odmene sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na organizačné, technické zabezpečenie predmetu plnenia tejto zmluvy a to vrátane nárokov spoločnosti na vypracovaný projekt alebo grantovú žiadosť.

Článok VII. Iné zmluvné podmienky

 1. Jednotlivé čiastkové plnenia týkajúce sa vypracovania dokumentov uskutočňované zo strany poskytovateľa pre klienta musia byť pri odovzdaní predmetom akceptačného konania. Akceptačné konanie je proces odovzdania a prevzatia predmetu čiastkového plnenia, v ktorom:

  a) poskytovateľ je povinný odovzdať klientovi čiastkové plnenie predmetu zmluvy, v dohodnutom termíne, rozsahu a v dohodnutej kvalite,

  b) klient je povinný prevziať vytvorené čiastkové plnenie predmetu zmluvy od poskytovateľa,

 2. Odovzdanie a prevzatie sa uskutočňuje   formou   čiastkových   akceptačných   protokolov, podpísaných oprávnenými osobami poskytovateľa a klienta pri odovzdaní a prevzatí plnenia,

  a) klient je povinný zariadiť overenie čiastkového plnenia do 5 pracovných dní od jeho riadneho odovzdania zo strany poskytovateľa prostredníctvom oprávnených osôb klienta. V prípade, ak odovzdané čiastkové plnenie predmetu zmluvy nezodpovedá dohodnutému rozsahu a kvalite podľa zistenia klienta v procese overovania alebo testovania, je klient povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi vo forme písomných pripomienok (súčasne zaznamenaných v príslušnom akceptačnom protokole) najneskôr v 5. deň od prijatia, inak sa na pripomienky neprihliada,

  b) v prípade uplatnenia námietok zo strany klienta v stanovenej lehote (5 pracovných dní od odovzdania a prevzatia) je poskytovateľ povinný vybaviť pripomienky klienta, vrátane prípadného odstránenia zistených vád do 7 (siedmich) pracovných dní od ich písomného doručenia. V prípade, že vady sú rozsiahlejšieho charakteru, zmluvné strany dohodnú primeraný termín na ich odstránenie. Akceptačné konanie v takomto prípade je ukončené, ak klient potvrdí opätovné  prevzatie  plnenia  po  vybavení  námietok  zo  strany poskytovateľa v  akceptačnom protokole spôsobom akceptovateľnom pre klienta,

  c) v prípade, ak klient nevznesie písomné pripomienky k prevzatému čiastkovému plneniu do 5 pracovných dní od jeho riadneho a včasného odovzdania zo strany Poskytovateľa, akceptačné konanie je v takomto prípade ukončené ku dňu márneho uplynutia uvedenej lehoty, pričom odovzdané čiastkové plnenie sa považuje zo strany klienta za akceptované bez pripomienok, t.j. ako plnenie bez vád.

 3. Predmet zmluvy bude považovaný za úplne splnený podpísaním akceptačného protokolu klientom na posledné odovzdané čiastkové plnenie, pričom táto skutočnosť sa v predmetnom akceptačnom protokole výslovne uvedie.

 1. Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť termín dodávky čiastkového plnenia, ak dôjde k zavinenému nedodržaniu záväzkov klienta podľa tejto zmluvy.

 2. V prípade, že sa realizácia predmetu zmluvy z dôvodu vzniknutého na strane klienta začne neskôr než odo dňa účinnosti tejto zmluvy, posunú sa termíny dodávok čiastkových plnení podľa dohody zmluvných strán o dobu, o ktorú sa posunul začiatok realizácie predmetu plnenia predmetu zmluvy; o tejto skutočnosti bude poskytovateľ bezodkladne písomne informovať klienta s uvedením dôvodu posunutia realizácie a jeho dĺžky.

Článok VIII. Mlčanlivosť

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním služieb počas trvania zmluvy.

 2. Zmluvné strany sú povinné,  používať  všetky  hospodárske a technické  informácie,  informácie o produktoch, cenách, metodické know-how, ako aj informácie, tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany,  s ktorými  bude  v súvislosti  s plnením tejto zmluvy prípadne oboznámený účastník zmluvy a držať ich v tajnosti pred tretími osobami, tak počas trvania zmluvy, ako aj po jej skončení.

 3. Takýmito  informáciami  sa  rozumejú  skutočnosti  z obchodného,  technického  a organizačného hľadiska účastníka zmluvy,  ktoré  majú  skutočnú,  alebo  aspoň  potenciálnu  materiálnu  alebo nemateriálnu  hodnotu alebo cenotvorba a nie sú v obchodných  kruhoch,  v ktorých  účastník zmluvy  pôsobí  alebo bude pôsobiť, bežne dostupné.

 4.   Povinnosť účastníkov zmluvy zachovávať mlčanlivosť v zmysle predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na informácie:

  • - ktoré boli  v čase sprístupnenia už verejne známe

  • - ohľadom ktorých vie účastník zmluvy preukázať, že týmito už pred ich sprístupnením oprávnene disponoval a bol oprávnený ich zverejniť tretím osobám. Informácie  budú  považované  za  tajné,  resp.  dôverné  aj v prípade,  ak  len časti  tajných,  resp. dôverných informácií pripadnú pod jednu, alebo viaceré vyššie uvedené výnimky, a to až do doby,  kedy informácia sama vo svojej celosti nebude spadať pod jednu, alebo viaceré uvedené výnimky.

 5. Povinnosť zachovávať   mlčanlivosť,   vyplývajúca  zo zmluvy  trvá  bez akéhokoľvek časového obmedzenia. V prípade porušenia tohto článku VOP je zmluvná strana, ktorá porušila danú povinnosť, povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.
   

Článok IX. - Doručovanie

 1. Pri doručovaní písomností sú zmluvné strany povinné doručovať na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. Každú zmenu sídla, bydliska alebo adresy na doručovanie písomností je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.  

 2. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom. Ak adresát písomnosť neprevezme, táto sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť sa považuje za doručenú tiež v prípade, kedy adresát odmietne jej prevzatie. Dňom doručenia je v tomto prípade, deň odmietnutia prevzatia písomnosti.  

 3. Za doručovanie písomnou formou sa na účely týchto VOP alebo Zmluvy považuje tiež doručovanie prostriedkami emailovej komunikácie. Emailová správa sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doručení správy. Za potvrdenie o doručení sa na účely tohto ustanovenia VOP nepovažuje automatické potvrdenie prijatia emailovej správy. Potvrdenie sa vykoná buď samostatným emailom potvrdzujúcim doručenie alebo potvrdením o prečítaní emailovej správy.  

 4. Zmluvné strany sú povinné navzájom si včas oznamovať zmenu emailovej adresy ako aj osobu poverenú vybavovaním objednávok a ostatných záležitostí vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok X. Miesto a lehoty poskytovania poradenských služieb

 1. Za účelom poskytovania služieb budú poverení zamestnanci klienta navštevovať poskytovateľa v jeho sídle alebo na základe predchádzajúcej požiadavky a dohovore s poskytovateľom sa zamestnanci alebo konateľ poskytovateľa dostavia do sídla klienta alebo na iné dohodnuté miesto. V prípade, že poskytnutie služieb nevyžaduje osobné stretnutie, budú služby poskytované prostredníctvom telefónu a e-mailu.  

 2. Služby budú poskytované na požiadanie klienta. Lehota poskytnutia služieb musí byť dohodnutá s ohľadom na časovú náročnosť požadovaných prác tak, aby mohla byť zachovaná kvalita poskytovaných služieb.

Článok XI. Všeobecné ustanovenia

 1. Klient nemá právo nároky zo zmluvy s poskytovateľom postúpiť tretej strane.  

 2. Prípadné spory vzniknuté z obchodno-záväzkových vzťahov medzi poskytovateľom a klientom sa títo zaväzujú riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami, prípadne sa o také riešenie aspoň pokúsia.  

 3. V prípade sporu v obchodných veciach s tuzemskou stranou, príslušnosť súdu vychádza z ustanovení zákona č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“). V prípade cudzieho prvku je príslušný súd pre súdny obvod v Martine, Slovenská republika.  

 4. Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi poskytovateľom a klientom vzniknuté na základe Zmluvy/Objednávky/VOP vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

 5. Tieto VOP sú platné od 22.06.2015.


 

Za BALTEUS spol. s.r.o. Matej Novotný-konateľ, tel.: 0918 383 390, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.