English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP-KZP
   
  oblasť podpory:     Enviromentálne záteže                                 
  aktuálne od:   11.09.2015
  aktuálne do:   do vyčerpania alokácie

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Dátum vyhlásenia: 11. 09. 2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

, ako riadiaci orgán pre

Operačný program Kvalita životného prostredia

, vyhlasuje

výzvu

na predkladanie ŽoNFP.

4. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity


Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.