žiadateľ:

samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do:

15.06.2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje mechanicko - biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.


Čísla k výzve:
výška príspevku nie je stanovená
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • obce alebo združenia obcí
  • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie v 100 % vlastníctve obce
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP v 100 % vlastníctve obce
  • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce resp. subjekty v 100 % vlastníctve obcí


Oprávnené aktivity:
Podpora mechanicko-biologickáej úpravy zmesových komunálnych odpadov. Pod tým sa rozumie:

  • výstavba  a  nákup  nových  zariadení  na  mechanicko-biologickú  úpravu zmesových  komunálnych  odpadov  za  účelom  dodatočného  dotriedenia a  biologickej  stabilizácie  zvyškového,  výlučne  zmesového  komunálneho odpadu
  • nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení  na  mechanicko-biologickú  úpravu  zmesových  komunálnych odpadov  (s  výnimkou  zberných  nádob  na  zmesový  komunálny  odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov)

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.