žiadateľ:

samospráva / podnikateľ
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 01.06.2020

Zameranie výzvy:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Môže ísť o opatrenia, ako napríklad využitie retenčných systémov na zadžiavanie zrážkovej vody, budovanie vsakovacích prielahov, realizáciu intenzívnych a extenzívnych vsakovacích striech a stien.

Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt je 25 000 €
maximálna výška finančného príspevku je 200 000 €
Miera podpory: 90-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • obce a VÚC
  • subjekty verejnej správy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • združenia fyzických alebo právnických osôb
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Oprávnené aktivity:
  • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade
  • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene
  • budovanie vsakovacích prielahov
  • realizácia vegetačných striech a stien

 

zdoj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.