žiadateľ:

samospráva / podnikateľ
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody.

Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
maximálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
Miera podpory: 90-95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Združenie obcí
  • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone overených vodovodoch a verejných kanalizáciách
  • vlastníci verejných vodovodov

 

Oprávnené aktivity:

  • Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú   vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30.000 obyvateľov.

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/47-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-intenzifikaciu-a-modernizaciu-existujucich-upravni-povrchovych-vod-za-ucelom-zabezpecenia-bezpecnej-pitnej-vody/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.