Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   M PaRV
   
  oblasť podpory:     Zlepšenie života                                                        
  aktuálne od:   05. 11. 2015
  aktuálne do:   06. 12. 2015

 

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo výzvy: 1/2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade s bodom 6.1 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a so Všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, výberovými kritériami pre výber projektov a hodnotiacimi kritériami pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít (ďalej len „žiadosť“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“),

pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie

podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností     
b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacovPrílohy (dokumenty na stiahnutie)