žiadateľ: podnikateľ / samospráva
kategória:  cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Prešovský kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

Zameranie výzvy:
Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, usporadúvaním športových podujatí a podobne.

Čísla k výzve:
minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 000 €
maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 10 000 €

Miera podpory: 80%


Oprávnené územie: Prešovský kraj


Oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji
  • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých PSK nie je zakladateľom, ako je vymedzené v Čl. II. VZN č. 57/2017 v platnom znení,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK

Oprávnené aktivity:
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru
  • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí
  • Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru


zdrojhttps://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/grantova-schema-2020/vyzva-predsedu-psk-2020.html
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.