žiadateľ: samospráva
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 31.03.2020

 

Zameranie výzvy:
Táto výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Čísla k výzve:
minimálna výška grantu je 10 000 €
maximálna výška grantu je 200 000 €


Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj


Oprávnení žiadatelia:
Právnícké a fyzické osoby obhospodarújuce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení
  • obcí a ich združení
  • cirkvi
  • štátu

Pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch sa musí jednať zároveň o správcov drobných vodných tokov, resp. právnické osoby majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.)

Oprávnené aktivity:

  • zahrádzanie bystrín v lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi
  • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi
  • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie
Neoprávnené projektyy:

  • projekty zamerané na činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú agro-environmentálne záväzky
  • projekty zamerané na kompenzáciu straty príjmu v dôsledku požiaru, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín a katastrofických udalostí

 

zdroj: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-44-prv-2019-pre-podopatrenie-8-3-oblast-zlepsenie-vodneho-hospodarstva-v-lesoch/9493

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.