žiadateľ: podnikateľ / samospráva / neziskový sektor
kategória:  výskum a inovácie / vzdelávanie                 
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 09.04.2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax a celoživotné vzdelávanie. Ďalej jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,  knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti. Podporené môžu byť aj prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva. Z grantu je možné financovaťť aj zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku nie je stanovená
maximálna výška príspevku na jeden projekt nesmie presiahnuť 4 000 000 €
Miera podpory: 90-95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
 • samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy)
 • fyzické a právnické osoby, stredné odborné školy


Oprávnené aktivity:
 • a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre:
  • praktické vyučovanie,
  • odborný výcvik, odbornú prax,
  • celoživotné vzdelávanie, o jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
  • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti
   ​na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,
    
 • b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
   
 • c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • stredísk praktického vyučovania a
  • školského hospodárstva,
    
 • e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • stredísk praktického vyučovania,
  • školských hospodárstiev a
  • internátov.


Zdroj: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14042
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.