žiadateľ: podnikateľ / samospráva
kategória:  dopravná infraštruktúra
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 25.05.2020

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje modernizáciu verejnej dopravy formou budovania integrovaného dopravného systému, modernizácia a budovanie záchytných parkovísk, budovanie prestupných uzlov a ďalšie.

Čísla k výzve:
minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená
Miera podpory: 90 - 100%


Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • obce a mestá, VÚC
 • združenia obcí
 • fyzické alebo právnické osoby posyktujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Oprávnené aktivity:
 • modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov)
 • podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod)
 • zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.)
 • obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy)
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému inteligentného parkovania v atraktívnych oblastiach miest (nemôže byť ako samostatná aktivita)
 • zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy
 • nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry
 

 

zdrojhttps://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.