Výzva na predkladanie ponúk

 

Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo, IČO: 00 647 365, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Dodávka technických zariadení pre kompostáreň“     

 1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

 

Obec Rakovo

Rakovo 8, 038 42 Rakovo

IČO: 00 647 365Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390


Realizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.
Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390

 2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:


Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu realizátora verejného obstarávania t.j.: BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF.

 

3.       Predmet obstarávania:„Dodávka technických zariadení pre kompostáreň“CVP kódy:

31720000-9 - Elektromechanické zariadenia

42418500-4 - Mechanické manipulačné zariadenia


Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre kompostáreňv obci Rakovo.

Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a technické výkonnostné parametre predmetu zákazky.- Spoločný slovník obstarávania.

- Hlavný predmet – hlavný slovník :
31720000-9 - Elektromechanické zariadenia

42418500-4 - Mechanické manipulačné zariadenia

- Predpokladaná hodnota zákazky: 48.853,33 € (bez DPH)4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

- Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy („Kúpna zmluva“) (ďalej len „Kúpna zmluva“).

- Úspešný uchádzač, ktorý obdrží oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží verejnému obstarávateľovi Kúpnu zmluvu podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 spolu s Prílohami podľa Zmluvy o dielo do 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve v zmysle verejného obstarávania.

- V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.


 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

- Predmet zákazy sa: sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

- Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre kompostáreňv obci Rakovo, konkrétne: štiepkovač, traktorový čelný nakladač, rotátor, sklolaminátový kontajner na BIO odpad, plastová nádoba na BIO odpad, geotextília - fólia na prekrytie kompostu.

- Bližšia technická špecifikácia technického zariadenia je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Výzvy

6.       Predpokladaná hodnota zákazky: 48.853,33 EUR bez DPH
 

7.       Miesto a termín dodania predmetu:

Miestom dodania je Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo, IČO: 00 647 365.8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet zákazky v zmysle tejto zmluvy najskôr do 1 (slovom: jedného) kalendárneho mesiaca pričom Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred. „


9.       Financovanie predmetu zákazky:
Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov Európskej únie, Operačný program Kvalita Životného prostredia


10.   Lehota na predloženie ponuky: do 11.03.2020, do 14:00 hod.


11.   Viazanosť ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.


12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

13.   Obchodné podmienky. Verejný obstarávateľ uviedol obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky v Kúpnej zmluve ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v rámci ponuky a návrh kúpnej zmluvy uvedenej v Prílohe č. 1 bez uvedenia cien, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo jeho splnomocnenou osobou podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Kúpnej zmluve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s výzvou a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy uvedenej v Prílohe č. 1 . Do návrhu Kúpnej zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Kúpnej zmluvy v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného obstarávateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy nachádzajúcej sa v tejto Výzve.
   

14.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:


a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka uvedený v Prílohe č. 3 tejto Výzvy:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

 

c)    Kúpna zmluva podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača spolu s jej prílohami 

 


15.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese verejného obstarávateľa: Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo.

 


V Marine, dňa 02.03.2020

 

S pozdravom 

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba – Obec RakovoPríloha č. 1: Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 2: Bližšia špecifikácia technického zariadenia

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií

 Príloha č 1:

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

 Predávajúci:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Registrácia:

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

 

Kupujúci:                                                                       Obec Rakovo

Sídlo:                                                                              Rakovo 8, 038 42 Rakovo

IČO:                                                                                 IČO: 00 647 365

V zastúpení:                                                                 Patrik Antal, starosta obce

(ďalej len ako „Kupujúci“)

 

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

 

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Predávajúci bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk zo dňa02.03.20020.

1.3 Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude financované z prostriedkov Európskej únie, Operačný program Kvalita životného prostredia, PO 1, Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri plnení tejto zmluvy..

 

II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať Kupujúcemu technické zariadenie pre potreby kompostáreňv obci Rakovo a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako aj odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho prevziať riadne a včas dodaný predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy nepoškodený a bez vád. Predmet kúpy splní Predávajúci vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúceho.

 

III.

Kúpna cena

3.1 Kúpna cena za predmet kúpy definovaný v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:....................................................EUR

DPH 20%:............................................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „kúpna cena“).

3.2 Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta dodania predmetu kúpy ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška kúpnej ceny je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

 

IV.

Platobné podmienky

4.1 Kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci vystaví faktúru až po riadnom odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu na základe odovzdávajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 60 dní od jej doručenia Kupujúcemu, pričom zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Kupujúceho, a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Predávajúcim. Fakturačnou adresou je sídlo Kupujúceho.

4.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov verejného obstarávania,
názov verejného obstarávania, názov projektu - Zhodnocovanie BRKO v obci Rakovo, názov OP – Operačný program Kvalita Životného prostredia a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Kupujúci oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho.

 

V.

Dodacie a preberacie podmienky

5.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Predávajúcim riadne a včas.

5.2 Predmet kúpy prevezme Kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného Kupujúcim.

5.3 Pri odovzdaní predmetu kúpy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.

5.4 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je Predávajúci povinný vypracovať protokol o odovzdaní (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu kúpy, opis predmetu kúpy, čas, meno Predávajúceho, meno Kupujúceho, zoznam dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a pod. Protokol bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Predávajúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie Kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. V prípade ak bude mať predmet kúpy vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je Kupujúci povinný prevziať predmet kúpy.

5.5 Vlastnícke právo k predmetu kúpy Kupujúci nadobudne okamihom prevzatia predmetu kúpy.

5.6 Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy.Článok VI.

   Termín a miesto plnenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet zákazky v zmysle tejto zmluvy v období najskôr do 1 (slovom: jedného) kalendárneho mesiaca pričom Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred.

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať.

6.3 Kupujúci má právo vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny, za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy (termín v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy). Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

6.4 Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo.VII.

Záručná doba a pozáručný servis

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu kúpy podľa článku V. bod 5.4.

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá Predávajúci vtedy, ak boli spôsobené jeho porušením.

7.4 V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci písomne (aj emailom) upozorní Predávajúceho na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom a technicky možnom čase, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo emailom.

7.6 Predávajúci je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 48 hodín od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. V prípade, že reklamovaná vada nebude odstránená v lehote do 48 hodín od začatia jej odstraňovania a nedôjde k písomnej dohode o inom termíne jej odstránenia medzi Zmluvnými stranami, Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas doby odstraňovania vady náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň predmetu kúpy.

7.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.

7.8 V prípade, ak Predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v článku VII. bod 7.6, prípadne neposkytne náhradné vybavenie, má Kupujúci právo na zmluvpokutu vo výške 150 € za každú reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi k odstraňovaniu  reklamovanejvady. Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.9 V prípade záujmu Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na predmet kúpy aj pozáručný servis.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škody

8.1       Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

8.2       Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

8.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

8.4 Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

9.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

9.2 V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

9.3 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Predúvajúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Predávajúci:

(i)        je v omeškaní s riadnym odovzdaním predmetu kúpy podľa článku VI. bod 6.1 o viac ako 20 dní

(ii)       neodstráni reklamované vady spôsobom a v lehotách podľa článku VII. tejto zmluvy

(iii)     predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy.

Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nevratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 9.4 Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Predávajúcemu nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe Zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi Zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

10.3 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

10.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

10.6 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (CRZ: IROP-Z-302021M637-222-13) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha:

Príloha č. 1: Predmet kúpy (Špecifikácia dodávaných zariadení)

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

 

Predávajúci:                                                                                     Kupujúci:                           

V.................., dňa ……………..                                                      V.................., dňa ……………..

 

 

........................................

 

 

     ........................................

 

 

         

 

Príloha č. 2 Výzvy            Bližšia špecifikácia technického zariadenia

 

1.     Čelný nakladač

Dosah nakladača v oku výložníka:                                                                          min. 3,5 m

Nakladacia výška:                                                                                                          min. 3300 mm

Zdvihová sila v oku výložníka pri zemi:                                                                  min. 1900kg

Joistickové bowdenové ovládanie (alebo ekvivalent napr. el.):                   áno

Euro upínače náradia:                                                                                                  áno

Tlmič rázov:                                                                                                                      áno

III. hydraulická funkcia:                                                                               áno

Lopata široká:                                                                                                                  min. 180 cm

Objem lopaty:                                                                                                                 min. 0,5 m3

Paletizačné vidly dĺžka:                                                                                                min. 115 cm

 

2.     Hydraulická ruka

Nosnosť v vzdialenosti 3 m:                                                                       min. 800 kg

Dosah:                                                                                                                min. 5,0 m

Rýchlosť otáčania:                                                                                          min 13s/180°

Pracovný sklon:                                                                               max. 4°

Pracovný tlak:                                                                                                  min. 205 bar

Základná hmotnosť žeriavu:                                                                      min. 390 kg

Pätky podpier na gulovom kĺbe:                                                             áno

Ovládacie prvky na oboch stranách žeriavu:                                        áno

Nosnosť otočného háku:                                                                             min. 2,0 t

Mechanický obmedzovač otáčania žeriavu (ce):                                min. 240°

Sada pre montáž žeriavu na pomocný rám:                                         áno

Nezávislé teleskopické valce:                                                                    áno

Otočný hák:                                                                                                      áno

 

3.     Štiepkovač

Rotor jednodiskový o priemere:                                                                                             min. 670 mm

Výkon:                                                                                                                               min. 5 –20 m3/hod

Otvor priemer dreva:                                                                                                  max. 180 x 220 mm

Priemer vkladaného materiálu:                                                                                max. 180 mm

Vťahovanie materiálu jedným ozubeným valcom s hydropohonom:        áno

Výkon traktora:                                                                                                              min.30 kW

Počet sekacích nožov:                                                                                                  min 2 ks

Počet sekacích protinožov:                                                                                        min 2ks

Vlastná hmotnosť:                                                                                                         min.. 200 kg4.     Rotátor

Potrebný prietok oleja:                                                                                max. 20l

Vlastná váha:                                                                                                   min. 17 kg

Točivý moment:                                                                                             min. 900 Nm

Statické zaťaženie:                                                                                        min. 3500 kg

Dynamické zaťaženie:                                                                                  min. 1750 kg

 

 

Priemer rotora:                                                                                                               min. 670 mm

Tlak oleja:                                                                                                                         min. 175 bar

Pohon stroja priamym kardanovým hriadeľom:                                                áno

Funkcionalita „no-stres“:                                                                                            áno

 

5.     Sklolaminátový kontajner na Bioodpad

rozmer min. 400x400 mm

Dno kontajnera:                                                        s otvormi pre cirkuláciu vzduchu je prekryté mriežkou, ktorá zabezpečuje oddelenie odpadu od tekutej zložky a umožňuje jej odparovanie.

Nosnosť:                                                                     min. 749 kg

Materiál:                                                                    sklolaminát/pozinkovaný kov

Objem:                                                                       min.1 m3

Vhadzovací otvor - výška:                                          max. 1000 mm

 

6.     Plastová nádoba na Bioodpad

Materiál:                                                                               plast (HDPE)

Nosnosť:                                                                                min. 107 kg

Objem:                                                                                  min. 239 litrov

Vetranie:                                                                                Na oboch bokoch vetracie otvory, ktoré umožňujú prístup vzduchu.

Certifikácia:                                                                           V súlade s EN840

 

7.     Geotextília

Paropriepustná:                                                                                 áno

Vodeodoplná:                                                                                    áno

Chemicky stabilná voči kyselinám a zásadám:                                  áno

Biologicky stabilný proti mikrobiálnym rozpadom a výluhu:            áno

ÚV odolná:                                                                                         áno

Dlžka:                                                                                                 min.50m

Šírka:                                                                                                 min. 4m

  

 

Príloha č. 3 Výzvy:             Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

                                               ponuka

 

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Dodávka technických zariadení pre kompostáreň“

 

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Dodávka technických zariadení pre kompostáreň 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

Príloha: Rozpis jednotlivých položiek

 

Popis jednotlivých položiek

Počet kusov

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

„Čelný nakladač“

1

 

 

 

„Hydraulická ruka“

1

 

 

 

„Štiepkovač“

1

 

 

 

„Rotátor“

1

 

 

 

„Sklolaminátový kontajner na BIO odpad“

7

 

 

 

„Plastová nádoba na BIO“

110

 

 

 

„Fólia na prekrytie kompostu“

1

 

 

 

 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.