„Drviaca linka pre kameňolom“

 Výzva na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur, z dňa 09.11.2020
vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

link na výzvu: https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-predkladanie-ponuk-zakazka-nad-100-000-eur-kamenivo-nord-1-sro

link na záznam z prieskumu trhu: https://dotacieservis.sk/KAMENIVO/Zapisnica-z-prieskumu-trhu-kamenivo-LINKA_podpisany.pdf
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.