Výzva na predkladanie ponúk

 

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Nákup vybavenia pre Základnú školu v Stupave“         
 1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

 Mesto Stupava,

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00305081Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390

Realizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.

 

2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

3.       Predmet obstarávania:„Nákup vybavenia pre Základnú školu v Stupave“

CVP kódy:

§  39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky


Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je nákup vybavenia a zariadenia učební v priestoroch základnej školy.         4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kúpna zmluva“).

- V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.

-  Kúpna zmluva tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

- Predmet zákazy sa: sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

- Predmetom zákazky je nákup vybavenia a zariadenia v priestoroch základnej školy do nasledovných učební: technická učebňa, informatika, biológia, fyzika a jazyková učebňa

- Bližšia špecifikácia vybavenia a zariadenia do uvedených učební je v Prílohe č. 2 tejto Výzvy

- Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.6.       Predpokladaná hodnota zákazky:  51.755,66 EUR bez DPH

 
7.       Miesto a termín dodania predmetu:
Miestom dodania je sídlo Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava. Termín: do 12 mesiacov8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet zákazky v zmysle tejto zmluvy najskôr v období od 16.08.2020 a najneskôr do 30.08.2020, pričom Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred.


9.       Financovanie predmetu zákazky:
Zákazku bude spolufinancovaná zo zdrojov EŠIF – Integrovaný regionálny operačný program.


10.   Lehota na predloženie ponuky:
21.02.2020, hod: 14:00


11.   Viazanosť ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.


12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.


13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 
-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.

b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka uvedený v Prílohe č. 3 tejto Výzvy:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

c)         Kúpna zmluva podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača s Prílohou č. 1 - špecifikácia vybavenia a zariadenia do uvedených učební.


14.   Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese verejného obstarávateľa: Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava.V  ...................................., dňa ...................2020S pozdravom

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - Mesto Stupava
Príloha č. 1: Kúpna zmluva

Príloha č. 2: Bližšia špecifikácia vybavenia a zariadenia do učební

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritériíPríloha č 1:

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

 Predávajúci:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Registrácia:

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

 

Kupujúci:                                                                       Mesto Stupava

Sídlo:                                                                              Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO:                                                                                 IČO: 00305081

primátor:                                                                       Mgr. Peter Novisedlák, MBA

(ďalej len ako „Kupujúci“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Predávajúci bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk zo dňa ............... .

1.3 Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude financované Kupujúcim.II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať Kupujúcemu vybavenie a zariadenie učební v priestoroch základnej školy v Stupave a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2(ďalej len „predmet kúpy“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako aj odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho prevziať riadne a včas dodaný predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy nepoškodený a bez vád. Predmet kúpy splní Predávajúci vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúceho.

 

III.

Kúpna cena

3.1 Kúpna cena za predmet kúpy definovaný v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „kúpna cena“).

3.2 Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta dodania predmetu kúpy ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška kúpnej ceny je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.IV.

Platobné podmienky

4.1 Kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci vystaví faktúru až po riadnom odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu na základe odovzdávajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Predávajúcim. Fakturačnou adresou je sídlo Kupujúceho.

4.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov verejného obstarávania
a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Kupujúci oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu PredávajúcehoV.

Dodacie a preberacie podmienky

5.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Predávajúcim riadne a včas.

5.2 Predmet kúpy prevezme Kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného Kupujúcim.

5.3 Pri odovzdaní predmetu kúpy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.

5.4 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je Predávajúci povinný vypracovať protokol o odovzdaní (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu kúpy, opis predmetu kúpy, čas, meno Predávajúceho, meno Kupujúceho, zoznam dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a pod. Protokol bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Predávajúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie Kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. V prípade ak bude mať predmet kúpy vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je Kupujúci povinný prevziať predmet kúpy.

5.5 Vlastnícke právo k predmetu kúpy Kupujúci nadobudne okamihom prevzatia predmetu kúpy.

5.6 Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy.Článok VI.

   Termín a miesto plnenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet zákazky v zmysle tejto zmluvy v období najskôr od 16.08.2020 a najneskôr do 30.08.2020., pričom Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred.

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať.

6.3 Kupujúci má právo vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny, za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy (termín v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy). Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

6.4 Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava.VII.

Záručná doba a pozáručný servis

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu kúpy podľa článku V. bod 5.4.

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá Predávajúci vtedy, ak boli spôsobené jeho porušením.

7.4 V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci písomne (aj emailom) upozorní Predávajúceho na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom a technicky možnom čase, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo emailom.

7.6 Predávajúci je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 48 hodín od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. V prípade, že reklamovaná vada nebude odstránená v lehote do 48 hodín od začatia jej odstraňovania a nedôjde k písomnej dohode o inom termíne jej odstránenia medzi Zmluvnými stranami, Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas doby odstraňovania vady náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň predmetu kúpy.

7.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.

7.8 V prípade, ak Predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v článku VII. bod 7.6, prípadne neposkytne náhradné vybavenie, má Kupujúci právo na zmluvpokutu vo výške 150 € za každú reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi k odstraňovaniu  reklamovanejvady. Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.9 V prípade záujmu Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na predmet kúpy aj pozáručný servis.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škody

8.1       Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

8.2       Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

8.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

8.4 Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

9.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

9.2 V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

9.3 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Predúvajúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Predávajúci:

(i)        je v omeškaní s riadnym odovzdaním predmetu kúpy podľa článku VI. bod 6.1 o viac ako 20 dní

(ii)       neodstráni reklamované vady spôsobom a v lehotách podľa článku VII. tejto zmluvy

(iii)     predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Predávajúceho.

9.4 Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Predávajúcemu nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe Zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi Zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

10.3 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Kupujúcemu.

10.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

10.6 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (CRZ: IROP-Z-302021M637-222-13) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha:

Príloha č. 2: Bližšia špecifikácia vybavenia a zariadenia do učební.

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

 

Predávajúci:                                                                                     Kupujúci:

V.................., dňa ……………..                                                      V.................., dňa ……………..

 

 

........................................

 

 

........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 Výzvy                 Bližšia špecifikácia vybavenia a zariadenia do učební

Popis jednotlivých položiek

Technika:

       
vybavenie:

     
  Stôl s kontajnerom pre učiteľa

ks

1

  Stolička pre učiteľa

ks

1

  Pracovisko žiaka

sada

5

  Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom - Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom

sada

5

  Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom

sada

3

  Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom

sada

1

  Kovové skriňe na odkladanie náradia

ks

2

  Žiacka stolička do dieľne Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chrómový križ. Kolieska alebo klzáky.

ks

16

Infomatika:

       
vybavenie:

     
  Interaktívny projektor + projekčná tabuľa +interaktívne pero+ softvér

ks

1

  Notebook pre učiteľa

ks

1

  Žiacky notebook

ks

16

  Notebook pre učiteľa

ks

2

  Multifunkčná tlačiareň

ks

1

  3D tlačiareň, softvér

ks

1

  Žiacky stôl do IKT učebne

ks

16

  Stolička/ taburet pre žiaka

ks

16

  Pracovisko učiteľa - Stôl skontajnerom

ks

1

       
       
Biológia:

       
vybavenie:

     
  Interaktívna tabuľa

ks

1

  Dataprojektor kinteraktívnej tabuli

ks

1

  Stôl s kontajnerom

ks

1

  Stolička

ks

1

  Notebook pre učiteľa

ks

1

  Aplikačný sofvér

ks

1

  laboratórne pracovisko žiaka

sada

1

  laboratórne pracovisko učiteľa

sada

1

  Bezpečnostná skriňa na chemikálie

ks

1

  žiacky stôl 2-miestny

ks

15

  Žiacka stolička

ks

30

       
Fyzika:

       
vybavenie:

     
  Interaktívna tabuľa

ks

1

  Dataprojektor kinteraktívnej tabuli

ks

1

  Pracovisko učiteľa (stôl,kontajner)

ks

1

  Stolička

ks

1

  Notebook pre učiteľa

ks

1

  Aplikačný softvér

ks

1

  laboratórne pracovisko učiteľa

sada

1

  Skriňa laboratórna na učebné pomôcky

ks

1

  žiacky stôl 2-miestny

ks

8

  Žiacka stolička

ks

16

       
Jazyková:

       
Vybavenie:

     
  Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

ks

1

  Softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

ks

1

  Učiteľské PC

ks

1

  "Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie), resp. wifi"

sada

1

  Pracovisko učiteľa (stôl, stolička,kontajner)

ks

1

  Žiacky stôl do jazykovej učebne

ks

8

  Stolička

ks

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Príloha č. 3 Výzvy:               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

                                               ponuka

 

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Nákup vybavenia pre Základnú školu v Stupave“

 

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Nákup vybavenia pre Základnú školu v Stupave 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

Príloha: Rozpis jednotlivých položiek

 

Popis jednotlivých položiek

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

„Učebňa Technika“

 

 

 

„Učebňa Informatika“

 

 

 

„Učebňa Biológia“

 

 

 

„Učebňa Fyzika“

 

 

 

„Učebňa Jazyková“

 

 

 

 

 

Popis jednotlivých položiek

Cena spolu v EUR bez DPHDPH 20%Cena spolu v EUR s DPH

Technika:

       

vybavenie:

     

  Stôl s kontajnerom pre učiteľa

ks

1  Stolička pre učiteľa

ks

1  Pracovisko žiaka

sada

5  Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom - Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom

sada

5  Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom

sada

3  Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom

sada

1  Kovové skriňe na odkladanie náradia

ks

2  Žiacka stolička do dieľne Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chrómový križ. Kolieska alebo klzáky.

ks

16Infomatika:

       

vybavenie:

     

  Interaktívny projektor + projekčná tabuľa +interaktívne pero+ softvér

ks

1  Notebook pre učiteľa

ks

1  Žiacky notebook

ks

16  Notebook pre učiteľa

ks

2  Multifunkčná tlačiareň

ks

1  3D tlačiareň, softvér

ks

1  Žiacky stôl do IKT učebne

ks

16  Stolička/ taburet pre žiaka

ks

16  Pracovisko učiteľa - Stôl skontajnerom

ks

1       

       

Biológia:

       

vybavenie:

     

  Interaktívna tabuľa

ks

1  Dataprojektor kinteraktívnej tabuli

ks

1  Stôl s kontajnerom

ks

1  Stolička

ks

1  Notebook pre učiteľa

ks

1  Aplikačný sofvér

ks

1  laboratórne pracovisko žiaka

sada

1  laboratórne pracovisko učiteľa

sada

1  Bezpečnostná skriňa na chemikálie

ks

1  žiacky stôl 2-miestny

ks

15  Žiacka stolička

ks

30       

Fyzika:

       

vybavenie:

     

  Interaktívna tabuľa

ks

1  Dataprojektor kinteraktívnej tabuli

ks

1  Pracovisko učiteľa (stôl,kontajner)

ks

1  Stolička

ks

1  Notebook pre učiteľa

ks

1  Aplikačný softvér

ks

1  laboratórne pracovisko učiteľa

sada

1  Skriňa laboratórna na učebné pomôcky

ks

1  žiacky stôl 2-miestny

ks

8  Žiacka stolička

ks

16       

Jazyková:

       

Vybavenie:

     

  Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

ks

1  Softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

ks

1  Učiteľské PC

ks

1  "Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie), resp. wifi"

sada

1  Pracovisko učiteľa (stôl, stolička,kontajner)

ks

1  Žiacky stôl do jazykovej učebne

ks

8  Stolička

ks

16 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.