Výzva na predkladanie ponúk


                Mesto Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Dodávka zemného plynu“       

 


1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. d) ZVO:

 

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave

Školská 2, 900 31 Stupava

IČO: 31773711Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390 

Realizátor verejného obstarávania: BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:


Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF.

3.       Predmet obstarávania: „Dodávka zemného plynu“

 

CVP kódy:

§  09123000-7 - Zemný plynStručný opis zákazky:

§  Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

 

§  Úspešný uchádzač, ktorý obdrží oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží realizátorovi verejného obstarávania aj verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dodávke zemného plynu elektronicky, ktorý obsahuje ustanovenia uvedené v bode 16

tejto Výzvy
do 2 pracovných dní od ukončenia verejného
obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou
za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve v zmysle verejného obstarávania.

§  Úspešný uchádzač bezodkladne zabezpečí nahlásenie zmeny dodávateľa distribučnej spoločnosti.

§  V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, pričom najmä nebude obsahovať ustanovenia uvedené v bode 16 tejto Výzvy, bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):


Predmet zákazy sa nedeli na časti.

Predmetom zákazky je:

              

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, zabezpečenie jeho distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie 12 mesiacov od 00:00 hod 01.01.2020 do 24:00 hod 31.12.2020 pre odberné miesta verejného obstarávateľa. Predpokladaný odber zemného plynu je 1.513,06 MWh za obdobie uvedené obdobie 12 mesiacov v ročných predpokladaných objemoch pre tieto odberné miesta:

a)       Odberné miesto: 4101454763
Predpokladaný ročný odber 1.485,07 MWh za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020


Kalendárny mesiac


Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Percentuálny podiel17,1319,0015,944,391,431,050,370,030,736,3514,7718,81b)      Odberné miesto: 4100002498
Predpokladaný ročný odber 27,99 MWh za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

 
 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
48.901,52 EUR bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miestom plnenia záväzkov je sídlo Odberateľa (verejného obstarávateľa) – Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava – viď. odberné miesta v bode č. 5.

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy o dodávke zemného plynu:

12 mesiacov od 00:00 hod 01.01.2020 do 24:00 hod 31.12.2020

 

9.       Minimálne povinnosti Dodávateľa na dodanie predmetu zákazky:

Dodávateľ je opravený na dodávku zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku uzatvorená podľa § 269 a nasl. a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

10.   Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

 

Platobné podmienky:

o             mesačné zálohové platby – pre odberné miesto 4101454763

o             1x ročne vyúčtovanie – pre odberné miesto 4100002498

 

11.   Lehota na predloženie ponuky:
18.12.2019 – 09:0012.   Viazanosť ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.

 

13.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jedným kritériom je:

a)       Najnižšia cena za 1 MWh v EUR s DPH zemného plynu s prepravou vrátane distribučných, regulovaných poplatkov a spotrebnej dane.

b)      Spôsob hodnotenia kritéria na hodnotenie ponúk.

 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť jednotkovú cenu zemného plynu za 1 MWh v EUR s DPH (s prepravou vrátane distribučných, regulovaných poplatkov a spotrebnej dane).

 

14.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH), t.j. cena za 1 MWh zemného plynu s prepravou vrátane distribučných, regulovaných poplatkov a spotrebnej dane.

 15.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese realizátora verejného obstarávania, resp. splnomocnenej osoby, a to: BALTEUS spol. s r.o., Kollarova 73, 036 01 Martin.

 

 

16.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby návrh zmluvy o dodávke zemného plynu elektronicky, ktorý výherný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovu do 2 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou obsahoval nasledovné ustanovenia, ktoré majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca a to bez poplatku nasledujúceho mesiaca.“

„Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa nepretržitú dodávku zemného plynu, vrátane prepravy a distribúcie v rozsahu podľa tejto zmluvy“

„Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku do Odberných miest Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a ta za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi“

„Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovných platobných podmienkach:

o  mesačné zálohové platby – pre odberné miesto 4101454763

o  1x ročne vyúčtovanie – pre odberné miesto 4100002498.“

„Zmluvné strany sa dohodli že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 00:00 hod 01.01.2020 do 24:00 hod 31.12.2020.

V Martine 10.12.2019

S pozdravom......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - Mesto Stupava


Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.