Výzva na predkladanie ponúk

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 link na dokument výzvy: www.dotacieservis.sk/STUPAVA/Vyzva-na-predkladanie-ponuk-MKIC-FINAL.pdf1.    IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Agátová 1097/9 90031 Stupava

IČO: 00058823

DIČ: 2020650401

Kontaktná osoba:               Matej Novotný – splnomocnená osoba

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

https://dotacieservis.sk/ www.mkic.skRealizátor verejného obstarávania: BALTEUS spol. s.r.o., Jozefa Kronera 15, 036 01

Martin | IČO: 481029032.    PREDMET ZÁKAZKY:

a.         Názov zákazky: „Nákup stolov do Sedliackeho dvoru“

b.        Hlavný slovník CPV kódov obstarávania:

-          39121200-8 - Stoly


c.         Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie predajných stolov do areálu Sedliackeho dvora.

d.         Predmet zákazky sa člení na časti : NIE

e.         Predpokladaná hodnoty zákazky: 8.499,42 EUR bez DPH

f.          Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

1.1


3.    ZÁSADNÉ PRAVIDLO PRE OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom, alebo "ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.
4.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

a.       Stôl 2000x1000x900 mm                                      16 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovaná


b.      Stôl 2000x600x900 mm                                        1 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovanác.       Stôl 1000x600x900 mm                                        1 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovanád.      Stôl 3000x600x900 mm                                        1 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovaná

     

e.       Stôl 1900x600x900 mm                                        4 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovanáf.        Stôl 1600x600x900 mm                                        2 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovaná

g.       Stôl 2800x600x900 mm                                        1 ks

- Profil jokl 50/50/2 mm

- Profil L 50/50/4 mm

Konštrukcia stola oceľová, pozinkovanáh.      Preglejka protišmyk                                            22 ks

- 2000x1000x18 mm

- Preglejka vodovzdorná / protišmyková Breza 18x1250x2500 mm5.    MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU:

a.       Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 45 dní od potvrdenia objednávky

b.      Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9, 900 31 Stupava.6.    LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.12.2020 o 10:00.7.    MIESTO PREDLOŽENIA PONUKY/DORUČENIE PONUKY:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.8.    SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:
Elektronickou poštou podľa bodu 7.9.    KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK:

a.         Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

b.         Posudzuje sa Cena s DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.

c.         Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

d.         Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny v EUR s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti a súčasne splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa celková zmluvná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky a ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí.


V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 13. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).10.              VIAZANOSŤ PONÚK:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12,2021.


11.              POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:

1.      
a.       Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.b.      Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.12.              OBSAH PONUKY:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa bodu 12.a až 12.d t.j.:

a.       Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá...b.      Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadeniac.       Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvyd.      preukázanie splnenia podmienok účasti podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a preukázanie neexistencie dôvodu na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorej zodpovedá predmet zákazky, resp. čestným vyhlásením. Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) bude skúmať verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania.


V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskych subjektov je zrejmé, že uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne uchádzač nebude vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. tento uchádzač nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

  

13.              SPÔSOB URČENIA CENY – OCENENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

a.       Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

b.      Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie (ďalej len „výzva“).

c.       Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

d.      Platobné podmienky sú stanovené vo výzve v bode 14.

e.       Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je Bod 4. Podrobný opis predmetu zákazky tejto výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.

f.        Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou ceny predmetu zákazky bola aj montáž, inštalácia, dodávateľská dokumentácia, záručný servis a dodávka predmetu zákazky na miesto dodania.

g.      Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií – Ocenenie predmetu zákazky, podľa prílohy č.1 tejto výzvy.14.              PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB VZNIKU ZÁVÄZKU:

a.       Verejný obstarávateľ požaduje aby cela suma za predmetu zákazky (100%) bola fakturovaná po povrtení prijatia objednávky so splatnosťou do 31.12.2020.

b.      Úspešnému uchádzačovi bude po prijatí jeho ponuky vystavená objednávka v zmysle tejto výzvy a jeho úspešnej ponuky.15.              VYHODNOTENIE PONÚK:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúka na adrese prevádzky realizátora verejného obstarávateľa: BALTEUS spol. s.r.o., Robotnícka 1, 036 01 Martin.16.              ĎALŠIE INFORMÁCIE:

a)      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa.

b)      Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.V Martine, dňa 03.12.2020...................................................
Matej Novotný
splnomocnená osoba pre VO


 

 


Prílohy:

1.      Návrh na plnenie kritéria (vzor)NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČAUchádzač - názov:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Kontaktné údaje (tel., e-mail):

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: „Nákup stolov do Sedliackeho dvoru“Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH


„Nákup stolov do Sedliackeho dvoru“V .................... dňa ........................                                                 .......................................                                                                             podpis uchádzača    
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.