Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka nad 100 000 eur)

vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”).1.    Identifikácia prijímateľa:

Názov:                                                       Trend Rejlek, s.r.o.

Sídlo:                                                         Kračiny 2, Martin 036 01

IČO:                                                           44 243 511

Zapísaný v:                                                Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 49781/L

Zastúpený:                                                Peter Lenčéš, konateľ

Kontaktná osoba:                                        Marián Kmeť – kontaktná osoba

E-mail:                                                       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

                                                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webové sídlo:                                   V tomto konaní zastúpený spoločnosťou:     Názov: BALTEUS spol. s r.o.

Sídlo: Jozefa Kronera 11246/15, 036 01 Martin IČO: 48 102 9032.    Predmet zákazky:    

2.1. Názov zákazky:                                    Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi.2.2. Predmet zákazky:                                             Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky: „Podnikový riadiaci systém so smart modulmi“.2.3. Predpokladaná hodnota zákazky:       276 925,28 Eur (bez DPH)2.4.CVP kódy:                                             48000000-8 – Softvérové balíky a informačné systémy

(Spoločný slovník obstarávania

Hlavný predmet – hlavný slovník)2.5. Stručný opis zákazky:                            Dodanie a uvedenie do prevádzky Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi.2.6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.Technické zadanie – minimálne technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky:Logický celok č. 4 - Podnikový informačný systém so smart modulmi

Perpetua Software/license:

1-Named User Plus - EnterpriseIQ Core System,

áno

5-User License (includes Oracle SE2 licensing),

áno

10 -Named User Plus - Additional EnterpriseIQ Licenses,

áno

2-Named User Plus Shop Floor User Licenses

áno

Extendet modules:

1-Forecaster,

áno

1-Fixed Assets,

áno

1-Wireless Warehouse Management System (WMS),

áno

5-WMS user licenses,

áno

1-Level 2 - APQP/PQ, PPAP/PQ, Control Plans, FMEA/RM + Level 1,

áno

1-Document Control,

áno

1-Maintenance/Repair/Overhaul,

áno

1-SPC/Data Collection

áno

1 - eCommerce Module

áno

5 - Trading Partner Set Up

áno

2 - Transaction Sets Creation

áno

MES Software

1 -RealTime Automatic Work Center Monitoring System SW

áno

30-Real Time Work

áno

MES Hardware

1-Wireless MMU - Ethernet,

áno

30-Wireless RealTime Work Center Interface Units (MIUs)

áno

Reporting Software

1-Crystal Reports Professional,

áno

1-Spreadsheet Server Platinum Users

áno

Implementation Estimate

áno

First Year Support Services Fee (22% of software licence)

áno

3.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo, resp. nasledovná adresa: Kračiny 2, Martin 036 01.4.    Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo, resp,: do 8 kalendárnych mesiacov5.    Lehota na predloženie ponuky 15.05.2019 – 17:006.    Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky: BALTEUS spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin.

Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.7.    Spôsob predloženia ponuky: Elektronickou poštou podľa bodu 7.8.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:8.1.    Jediným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle splnomocneného zástupcu na adrese: BALTEUS s.r.o., Kollárova 73, 036 01Martin.9.         Pokyny na zostavenie ponuky:


Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.10.     Obsah ponuky:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje :

10.1.     Identifikačné údaje uchádzača:

Minimálne s uvedením celého Obchodné meno a sídlo uchádzača. Akceptuje sa akýkoľvek dokument s uvedením týchto údajov.

10.2.     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH

               Návrh uchádzača na plnenie kritéria musí obsahovať nasledovné členenie:

Cena diela (Rozpočet):

Por.č.                   

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 
1.

SW+HW a Maintenance

 
2.

Implementácia systému

 
Celkom: 
DPH 20 %: 
Celkom s DPH: 

10.3.     Návrh zmluvy o dielo spolu s prílohami.

V …………………., dňa …………………………..

....................................................................

Trend Rejlek, s.r.o.

Peter Lenčéš, konateľvz. Matej Novotný

BALTEUS spol. s r.o.Zmluva o dielo a licenčná zmluva

 

 
 

     Objednávateľ:                                                        

     Názov:                                                        Trend Rejlek, s.r.o.

     Sídlo:                                                          Kračiny 2, Martin 036 01

     Štatutárny zástupca:                                    Peter Lenčéš, konateľ

     Bankové spojenie:                                       SK 79 7500 0000 0040 1880 1744

    IČO:                                                  44 243 511

     DIČ:                                                  2022644096                                                                        

     DIČ DPH:                                                   SK2022644096

     Tel./Fax :                                                    +421/ 43/ 4200 390

     E-mail:                                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       

     (ďalej len ako „Objednávateľ“)

      Zhotoviteľ:                                                                       

     Štatutárny zástupca:             

     Bankové spojenie:                

    Číslo účtu :                          

    IČO:                                                                                                                          

     DIČ:                                                                                                                      

     DIČ DPH:                                           

     Tel./Fax :                              

     E-mail:                                 

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 1.2. Dodávateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač v súvislosti so zadávaním zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6, ktorý bol vydaný Centrálnym koordinačným orgánom – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2. ods. 3 písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov zo dňa 09.10.2018 s predmetom zákazky: Dodanie a uvedenie do prevádzky: „Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi“.

1.3 Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované Objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4 Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Inovácia produkčného procesu spracovania plechov“, názov OP – Operačný program Výskum a Inovácie kód ITMS: NFP313010W149 .

Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa  Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude vytvorenie a dodanie Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi, poskytnutie oprávnenia k výkonu práva používať softvér ako aj  dodávka ostatných služieb (ďalej len „predmet plnenia“) a to všetko  podľa špecifikácie predmetu plnenia uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa - Opis predmetu zákazky, príslušnej Výzvy na predkladanie cenových ponúk.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľ odborne a na vlastné náklady realizovať predmet plnenia podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa - Opis predmetu zákazky, príslušnej Výzvy na predkladanie cenových ponúk.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa predmet plnenia podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje predmet plnenia odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovený predmet plnenia v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľ dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5 Dodávateľ je distribútorom Podnikového riadiacieho informačného systému so smart modulmi, predstavujúceho predmet tejto zmluvy. Jedná sa o štandardný softvérový produkt, vyvinutý spoločnosťou ...................... Dodávateľ nemá prístup k zdrojovému kódu, ani ho neupravuje.

                                                                                                                                                                                                           

Článok III.

Lehota dodania a miesto dodania

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia dodať Objednávateľovi maximálne do 2.01.2020. Zároveň sa zmluvné strany výslovne dohodli na čiastkovej realizácii o odovzdaní diela a to nasledovne:

- inštalácia SW+HW a Maintenance systému (podľa  bodu 6.1 - Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“) najneskôr do ..........
- implementácia systému (podľa bodu 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“) najneskôr do ...............

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne protokolárneho odovzdania predmetu plnenia aspoň 48 hodín vopred.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania realizácie predmetu plnenia (termín v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

3.4 Miestom dodania je sídlo spoločnosti Trend Rejlek, s.r.o., Kračiny 2, Martin 036 01.

Článok IV.

Dodacie a preberacie podmienky

4.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľov kvalitne a včas.

4.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym vytvorením predmetu plnenia podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi.

4.3 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu plnenia, jeho opis , čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu predmetu plnenia dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní predmetu plnenia bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

4.4 Ak predmet plnenia nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II.), má predmet plnenia vady. Výskyt vady na predmete plnenia je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie predmetu plnenia na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.

Článok V.

     Súčinnosť, povinnosti zmluvných strán

5.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

5.3. Každá zo zmluvných strán vymenuje oprávnenú osobu, ktorá bude zastupovať zmluvnú stranu počas celej doby realizácie zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vysokej profesionálnej úrovni, na základe požiadaviek a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Požiadavky Objednávateľa na dodanie predmetu plnenia sú pre Zhotoviteľa záväzné.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami Objednávateľa. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje pri poskytovaní plnení pre Objednávateľa postupovať vždy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so záujmami Objednávateľa a to najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku inej škody.

5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať názov Objednávateľa ako referenčný subjekt na verejnosti, ani v ďalšom obchodnom styku pre iné spoločnosti.

5.7 Každá zmluvná strana je povinná uvádzať na účely uzavretia tejto zmluvy iba pravdivé a úplné údaje a skutočnosti, keďže obe zmluvné strany sú si plne vedomé toho, že každá zmluvná strana sa pri rozhodovaní o uzavretí tejto zmluvy v dobrej viere spoliehala na údaje a skutočnosti uvádzané druhou zmluvnou stranou v tejto zmluve.

5.8 Schválením sa podľa tejto zmluvy rozumie podpis písomnej formy príslušného dokumentu oprávnenou osobou zastupujúcou príslušnú zmluvnú stranu na mieste na to vyhradenom, inak všetkých strán dokumentu, alebo odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za predmet plnenia definovaný v článku II.  je určená  na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje:

Por.č.                   

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 

1.

SW+HW a Maintenance

SW+HW a Maintenance

1

     

2.

Implementácia systému

Implementácia systému

1

     

Celkom:

 

DPH 20 %:

 

Celkom s DPH:

 


Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za predmet plnenia nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať. Výška ceny predmetu plnenia je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach diela:

Po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 50% z ceny diela uvedenej v bode 6.1 – Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“ (t. j. .....EUR).
Po inštalácii „SW+HW a Maintenance“ je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo vo výške 50%
z ceny diela uvedenej v bode 6.1 Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“ (t.j. ..... EUR) faktúru - daňový doklad.

Po realizácii časti diela uvedenej v bode 6.1 – Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“ je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 30% z ceny diela uvedenej v  bode 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“ (t.j. .... EUR).
Po implementácií diela je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 40
% z ceny diela uvedenej v  bode 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“.(čo predstavuje .... EUR)
Po úplnom zhotovení a odovzdaní diela do produkčnej prevádzky je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo uvedenú v bod 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“ 30%,( čo predstavuje .... EUR) faktúru - daňový doklad.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti všetkých faktúr uvedených v  bode 6.2, ktorá je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

.

6.3 Faktúra -  daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu „Inovácia produkčného procesu spracovania plechov“, názov OP – Operačný program Výskum a Inovácie
, kód ITMS: NFP313010W149 a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VII.

    Zodpovednosť za škody

7.1 Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú  maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (§§373-386).

7.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody.

     

Článok VIII.

Záručné podmienky

8.1  Zhotoviteľ poskytuje záruku, že plnenie predmetu zmluvy má ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí podľa čl. IV. tejto zmluvy funkčné vlastnosti uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na funkčnosť plnenia predmetu zmluvy po dobu dvanásť (12) mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia plnenia predmetu zmluvy, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí. Po dobu záručnej lehoty sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady predmetu zmluvy, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady odstrániť. AkZhotoviteľnezačneodstraňovaťObjednávateľomoznámenúvaduvčas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, jeZhotoviteľpovinnýObjednávateľovizaplatiťzmluvnúpokutuvovýške 200,-zakaždúvaduakaždýzačatýdeňomeškaniadodňa, kedyZhotoviteľpristúpik odstraňovaniuvady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. 

Článok IX.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie predmetu plnenia

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek práv tretích osôb a takto predmet plnenia odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že k predmetu plnenia sa neviažu žiadne práva iných tretích osôb než Zhotoviteľa. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

9.2 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy vlastnícke právo k veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.

Článok X.

Ochrana informácií

10.1 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

10.2   Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.3   Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo  zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

10.4   Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

10.5   Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákono č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.6   Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

10.7 Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku X. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

Článok XI.

Ukončenie zmluvy

11.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

11.2   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

11.3   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)      porušenie podmienok dojednaných v článku X.

(iii)     neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku VIII. tejto zmluvy.

11.4   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa udelenia licencie, ak bolo plnenie predmetu zmluvy odovzdané, zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

11.5   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

11.6   Všetky ustanovenia článkov VII,VIII, IX, X, XI zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.

Článok XII.

Licencia

12.1 Dodávateľ je distribútorom Podnikového riadiacieho informačného systému so smart modulmi, predstavujúceho predmet tejto zmluvy. Jedná sa o štandardný softvérový produkt, vyvinutý spoločnosťou ................... Dodávateľ nemá právo zasiahnuť do zdrojového kódu.

12.2 Dodávateľ je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi súhlas na používanie predmetu plnenia - softvéru (ďalej len „licencia“) spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto  zmluve.

12.3 Touto zmluvou Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi licenciu na dobu existencie Objednávateľa a všetkých jeho právnych nástupcov a v prípade postúpenia licencie na dobu existencie postupníka a všetkých jeho právnych nástupcov.

12.4 Licencia poskytnutá touto zmluvou zo strany Dodávateľa Objednávateľovi je nevýhradná, pričom Dodávateľ je oprávnený poskytnúť tretím osobám  licenciu na použitie  predmetu plnenia udelenú podľa tejto zmluvy.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že licencia poskytnutá touto zmluvou je neobmedzená.

12.6 Právo Objednávateľa licenciu zmluvou postúpiť tretej osobe alebo aj viacerým tretím osobám je podmienené súhlasom výrobcu predmetu plnenia; spoločnosťou ...................., Dodávateľ nie je oprávnený o danom postúpení rozhodnúť.

12.7 K dodaniu licencie k Podnikovému riadiacemu informačnému systému so smart modulmi dochádza momentom jeho riadneho odovzdania podľa tejto zmluvy.

12.8 Dodávateľ sa týmto zaväzuje svoje záväzky z tejto zmluvy plniť tak, aby nebolo možné voči Objednávateľovi uplatňovať akékoľvek autorsko-právne nároky, a aby s užívaním softvéru Objednávateľom alebo subjektmi určenými Objednávateľom neboli spojené žiadne dodatočné finančné náklady. V prípade uplatňovania autorskoprávnych alebo s tým súvisiacich nárokov iným subjektom, zodpovedá za tieto nároky výlučne Dodávateľ, ktorý je povinný bezvýhradne ich uspokojiť.

12.9 Dodávateľ vyhlasuje, že predmetom plnenia podľa Zmluvy neporušuje autorské práva iných osôb a je oprávnený s autorskými právami, ktoré sú predmetom Zmluvy nakladať. Pre prípad porušenia autorských práv Dodávateľom, je Dodávateľ povinný:

a/ ak uplatní voči Objednávateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia licencie alebo iné nároky, bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie alebo postúpenie práv na používanie licencie, a to v rozsahu a pre spôsob používania vyplývajúci z tejto Zmluvy

b/ nahradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

13.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

13.3      Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami.

13.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

13.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: NFP313010W149) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

13.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

13.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

            Príloha č. 1: Funkčná špecifikácia diela – skutočnej dodávky diela (softvéru)

13.9 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľ  pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

13.10    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:                                       Objednávateľ:                     

V ..............., dňa ……………..                    V Martine, dňa ……………..

..................................................

..................................................

   Trend Rejlek, s.r.o.            

   Peter Lenčéš - konateľ

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

 

 
 

     Objednávateľ:                                                        

     Názov:                                                        Trend Rejlek, s.r.o.

     Sídlo:                                                          Kračiny 2, Martin 036 01

     Štatutárny zástupca:                                    Peter Lenčéš, konateľ

     Bankové spojenie:                                       SK 79 7500 0000 0040 1880 1744

    IČO:                                                  44 243 511

     DIČ:                                                  2022644096                                                                        

     DIČ DPH:                                                   SK2022644096

     Tel./Fax :                                                    +421/ 43/ 4200 390

     E-mail:                                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       

     (ďalej len ako „Objednávateľ“)

      Zhotoviteľ:                                                                       

     Štatutárny zástupca:             EFIDEX COMPANY s.r.o.

     Bankové spojenie:                Komerční banka (BIC:  KOMBCZPPXXX)

    Číslo účtu :                          107-6783930227 / 0100  (IBAN:  CZ0901000001076783930227)

    IČO:                                    02027984                                                                                         

     DIČ:                                    CZ02027984                                                                                    

     DIČ DPH:                                       -                      

     Tel./Fax :                                         +420 547 243 801 

     E-mail:                                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 1.2. Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač v súvislosti so zadávaním zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6, ktorý bol vydaný Centrálnym koordinačným orgánom – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2. ods. 3 písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov zo dňa 09.10.2018 s predmetom zákazky: Dodanie a uvedenie do prevádzky: „Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi“.

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované Objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Inovácia produkčného procesu spracovania plechov“, názov OP – Operačný program Výskum a Inovácie kód ITMS: NFP313010W149 .

Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa  Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude vytvorenie a dodanie Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi, poskytnutie oprávnenia k výkonu práva používať softvér ako aj  dodávka ostatných služieb (ďalej len „predmet plnenia“) a to všetko  podľa špecifikácie predmetu plnenia uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa - Opis predmetu zákazky, príslušnej Výzvy na súťaž.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľ odborne a na vlastné náklady realizovať predmet plnenia podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa - Opis predmetu zákazky, príslušnej Výzvy na súťaž.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa predmet plnenia podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje predmet plnenia odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovený predmet plnenia v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľ dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5 Zhotoviteľ je oprávneným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi a je oprávnený poskytnúť licenciu v zmysle tejto Zmluvy. Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi je autorské dielo definované podľa zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona.

                                                                                                                                                                                                           

Článok III.

Lehota dodania a miesto dodania

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia dodať Objednávateľovi maximálne do 2.01.2020. Zároveň sa zmluvné strany výslovne dohodli na čiastkovej realizácii o odovzdaní diela a to nasledovne:

- inštalácia SW+HW a Maintenance systému (podľa  bodu 6.1 - Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“) najneskôr do 09/2019.
- implementácia systému (podľa bodu 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“) najneskôr do 10/2019.

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne protokolárneho odovzdania predmetu plnenia aspoň 48 hodín vopred.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania realizácie predmetu plnenia (termín v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

3.4 Miestom dodania je sídlo spoločnosti Trend Rejlek, s.r.o., Kračiny 2, Martin 036 01.

Článok IV.

Dodacie a preberacie podmienky

4.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľov kvalitne a včas.

4.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym vytvorením predmetu plnenia podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi.

4.3 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu plnenia, jeho opis , čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu predmetu plnenia dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní predmetu plnenia bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

4.4 Ak predmet plnenia nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II.), má predmet plnenia vady. Výskyt vady na predmete plnenia je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie predmetu plnenia na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.

Článok V.

     Súčinnosť, povinnosti zmluvných strán

5.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

5.3. Každá zo zmluvných strán vymenuje oprávnenú osobu, ktorá bude zastupovať zmluvnú stranu počas celej doby realizácie zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vysokej profesionálnej úrovni, na základe požiadaviek a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Požiadavky Objednávateľa na dodanie predmetu plnenia sú pre Zhotoviteľa záväzné.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami Objednávateľa. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje pri poskytovaní plnení pre Objednávateľa postupovať vždy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so záujmami Objednávateľa a to najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku inej škody.

5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať názov Objednávateľa ako referenčný subjekt na verejnosti, ani v ďalšom obchodnom styku pre iné spoločnosti.

5.7 Každá zmluvná strana je povinná uvádzať na účely uzavretia tejto zmluvy iba pravdivé a úplné údaje a skutočnosti, keďže obe zmluvné strany sú si plne vedomé toho, že každá zmluvná strana sa pri rozhodovaní o uzavretí tejto zmluvy v dobrej viere spoliehala na údaje a skutočnosti uvádzané druhou zmluvnou stranou v tejto zmluve.

5.8 Schválením sa podľa tejto zmluvy rozumie podpis písomnej formy príslušného dokumentu oprávnenou osobou zastupujúcou príslušnú zmluvnú stranu na mieste na to vyhradenom, inak všetkých strán dokumentu, alebo odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za predmet plnenia definovaný v článku II.  je určená  na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje:

Por.č.                   

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 

1.

SW+HW a Maintenance

SW+HW a Maintenance

1

100 071,94 EUR

100 071,94 EUR

 

2.

Implementácia systému

Implementácia systému

1

68 500,00 EUR

68 500,00 EUR

 

Celkom:

168 571,94 EUR

 

DPH 20 %:

0,00 EUR

 

Celkom s DPH:

168 571,94 EUR

 


Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za predmet plnenia nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať. Výška ceny predmetu plnenia je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach diela:

Po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 50% z ceny diela uvedenej v bode 6.1 – Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“ (t. j. 50 035,97 EUR).
Po inštalácii „SW+HW a Maintenance“ je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo vo výške 50
% z ceny diela uvedenej v bode 6.1 Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“ (t.j. 50 035,97 EUR) faktúru - daňový doklad.

Po realizácii časti diela uvedenej v bode 6.1 – Por. č.1 „SW+HW a Maintenance“ je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 30% z ceny diela uvedenej v  bode 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“ (t.j. 20 550,- EUR).
Po implementácií diela je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 40
% z ceny diela uvedenej v  bode 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“.(čo predstavuje 27 400,- EUR)
Po úplnom zhotovení a odovzdaní diela do produkčnej prevádzky je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo uvedenú v bod 6.1 - Por. č.2 „Implementácia systému“ 30%,( čo predstavuje 20 550,- EUR) faktúru - daňový doklad.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti všetkých faktúr uvedených v  bode 6.2, ktorá je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

.

6.3 Faktúra -  daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu „Inovácia produkčného procesu spracovania plechov“, názov OP – Operačný program Výskum a Inovácie
, kód ITMS: NFP313010W149 a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VII.

    Zodpovednosť za škody

7.1 Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú  maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (§§373-386).

7.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody.

     

Článok VIII.

Záručné podmienky

8.1  Zhotoviteľ poskytuje záruku, že plnenie predmetu zmluvy má ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí podľa čl. IV. tejto zmluvy funkčné vlastnosti uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na funkčnosť plnenia predmetu zmluvy po dobu dvanásť (12) mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia plnenia predmetu zmluvy, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí. Po dobu záručnej lehoty sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady predmetu zmluvy, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady odstrániť. AkZhotoviteľnezačneodstraňovaťObjednávateľomoznámenúvaduvčas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, jeZhotoviteľpovinnýObjednávateľovizaplatiťzmluvnúpokutuvovýške 200,-zakaždúvaduakaždýzačatýdeňomeškaniadodňa, kedyZhotoviteľpristúpik odstraňovaniuvady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. 

Článok IX.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie predmetu plnenia

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek práv tretích osôb a takto predmet plnenia odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že k predmetu plnenia sa neviažu žiadne práva iných tretích osôb než Zhotoviteľa. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

9.2 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy vlastnícke právo k veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.

Článok X.

Ochrana informácií

10.1 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

10.2   Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.3   Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo  zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

10.4   Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

10.5   Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákono č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.6   Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

10.7 Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku X. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

Článok XI.

Ukončenie zmluvy

11.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

11.2   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

11.3   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)      porušenie podmienok dojednaných v článku X.

(iii)     neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku VIII. tejto zmluvy.

11.4   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa udelenia licencie, ak bolo plnenie predmetu zmluvy odovzdané, zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

11.5   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

11.6   Všetky ustanovenia článkov VII,VIII, IX, X, XI zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.

Článok XII.

Licencia

12.1 Zhotoviteľ je autorom Podnikový riadiaci informačný systém so smart modulmi vytvoreného pre Objednávateľa na základe tejto zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi súhlas na používanie predmetu plnenia - softvéru (ďalej len „licencia“) spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto  zmluve.

12.3 Licencia poskytnutá touto zmluvou sa vzťahuje na všetky spôsoby použitia predmetu plnenia známe v čase uzavretia tejto zmluvy, napr. na spracovanie, vrátane vytvorenia nového predmetu plnenia, vyhotovovanie rozmnožením predmetu plnenia a iné spôsoby použitia predmetu plnenia uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona, ako aj tam neuvedené, známe v čase uzavretia tejto zmluvy.

12.4 Touto zmluvou Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi licenciu na dobu existencie Objednávateľa a všetkých jeho právnych nástupcov a v prípade postúpenia licencie na dobu existencie postupníka a všetkých jeho právnych nástupcov.

12.5 Licencia poskytnutá touto zmluvou zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi je výhradná, pričom Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poskytnúť tretím osobám  licenciu na použitie  predmetu plnenia udelenú podľa tejto zmluvy.

12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy neposkytol žiadnej tretej osobe licenciu na žiadny spôsob použitia predmetu plnenia, či už výhradnú alebo nevýhradnú.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že licencia poskytnutá touto zmluvou je neobmedzená.

12.8 Zhotoviteľ týmto výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe alebo aj viacerým tretím osobám súhlas na použitie predmetu plnenia maximálne v rozsahu licencie poskytnutej touto zmluvou („sublicencia“).

12.9 Zhotoviteľ ďalej výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ môže licenciu zmluvou postúpiť; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Objednávateľ je takto oprávnený na postúpenie licencie viacerým osobám neobmedzeného počtu.

12.10 K dodaniu licencie k Podnikovému riadiaci informačný systém so smart modulmi dochádza momentom jeho riadneho odovzdania podľa tejto zmluvy.

12.11 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje svoje záväzky z tejto zmluvy plniť tak, aby nebolo možné voči Objednávateľovi uplatňovať akékoľvek autorsko-právne nároky, a aby s užívaním softvéru Objednávateľom alebo subjektmi určenými Objednávateľom neboli spojené žiadne dodatočné finančné náklady. V prípade uplatňovania autorskoprávnych alebo s tým súvisiacich nárokov iným subjektom, zodpovedá za tieto nároky výlučne Zhotoviteľ, ktorý je povinný bezvýhradne ich uspokojiť.

12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmetom plnenia podľa Zmluvy neporušuje autorské práva iných osôb a je oprávnený s autorskými právami, ktoré sú predmetom Zmluvy nakladať. Pre prípad porušenia autorských práv Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný:

a/ ak uplatní voči Objednávateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia licencie alebo iné nároky, bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie alebo postúpenie práv na používanie licencie, a to v rozsahu a pre spôsob používania vyplývajúci z tejto Zmluvy

b/ nahradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

13.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

13.3      Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z príslušnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany poskytovateľa nevratného finančného príspevku, so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

13.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

13.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: NFP313010W149) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

13.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

13.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

            Príloha č. 1: Funkčná špecifikácia diela – skutočnej dodávky diela (softvéru)

13.9 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľ  pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

13.10    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:                                       Objednávateľ:                     

V Modřicích, dňa ……………..                    V Martine, dňa ……………..

..................................................

EFIDEX Company, s.r.o.

Jan Kovařík - konateľ

..................................................

   Trend Rejlek, s.r.o.            

   Peter Lenčéš - konateľ

Príloha č. 1

Technická špecifikácia diela – skutočnej dodávky zariadenia s typovým označením zariadenia a výrobcu

Špecifikácia diela: 

Špecifikácia diela: 

Předmětem nabídky je dodávka a implementace Enterprice IQ, jehož výrobcem je Dassault

Součástí řešení jsou tyto prvky:

ITEM

Perpetual Software/Licenses:

1-Named User Plus - EnterpriseIQ Core System,

5-User License (includes Oracle SE2 licensing),

10 -Named User Plus - Additional EnterpriseIQ Licenses,

2-Named User Plus Shop Floor User Licenses

Extended Modules:

1-Forecaster,

1-Fixed Assets,

1-Wireless Warehouse Management System (WMS),

5-WMS user licenses,

1-Document Control,

1-Maintenance/Repair/Overhaul,

EDI  - 1 - eCommerce Module, 5 - Trading Partner Set Up,                         

2 - Transaction Sets Creation

MES Software

1 -RealTime Automatic Work Center Monitoring System SW

30-Real Time Work

MES Hardware

1-Wireless MMU - Ethernet,

20-Wireless RealTime Work Center Interface Units (MIUs)

Reporting Software

1-Crystal Reports Professional,

1-Spreadsheet Server Platinum Users

TOTAL:

Cena diela (Rozpočet):

Por.č.                   

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 

1.

SW+HW a Maintenance

SW+HW a Maintenance

1

100 071,94 EUR

100 071,94 EUR

 

2.

Implementácia systému

Implementácia systému

1

68 500,00 EUR

68 500,00 EUR

 

Celkom:

168 571,94 EUR

 

DPH 20 %:

0,00 EUR

 

Celkom s DPH:

168 571,94 EUR

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.