Výzva na predkladanie ponúk

zákazka nad 100 000 eur

(ďalej len „Výzva“) vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
 1.    Identifikácia prijímateľa:

Názov:                               Kamenivo Nord 1 s.r.o.

Sídlo:                                 Račianske mýto 1/D, Bratislava – Nové mesto 831 02

IČO:                                   46 591 320

Zapísaný v:                        OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 80461/B

Zastúpený:                         JUDr. Kvetoslava Kolinová, konateľ

Kontaktná osoba:               Matej Novotný – splnomocnená osoba

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


dokument výzvy v PDF: https://dotacieservis.sk/KAMENIVO/vyzva-KAMENIVO-linka-FINAL.pdf
2.    Predmet zákazky:

2.1. Názov zákazky:  Drviaca linka pre kameňolom

2.2. CVP kódy:

- 43410000-0 - Mechanizmy na spracovanie hornín

- 43414000-8 – Drviče2.3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie drviacej linky pre kameňolom2.4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):


1. PREDMET OBSTARÁVANIA:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických celkov a to :

I.                    Čeľusťový drvič

II.                 Odrazový drvič

III.              Trojsitný triedič

Spoločný slovník obstarávania.

Hlavný predmet – hlavný slovník CPV:

- 43410000-0 – Mechanizmy na spracovanie hornín

- 43414000-8 – Drviče

Predmet zákazky sa člení na časti : Áno.

I.časť - Čelusťový drvič

II.časť – Mobilný odrazový drvič

III. časť - Trojsitný triedič


Uchádzač môže predložiť ponuku len pre všetky časti predmetu zákazky spoločne.

 

2.5. Predpokladaná hodnoty zákazky:  993 203,33 EUR bez DPH (pre všetky tri časti spolu).

3.    ZÁSADNÉ PRAVIDLO PRE OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom, alebo "ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.4.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

I. časť predmetu zákazky - Čeľusťový drvič

Čeľusťový drvič

ks

1

Vstupný otvor

min 900x600

Maximálna rozteč štrbiny

aspoň 170 mm

Výkon

min 70 t/h

Výkon motora

min 188 kW

Násypka

min 4,5,m3

Hmotnosť

max 46 t

bočný dopravník šírka

min. 500 mm

Výsypná výška

min. 1900 mm

hlavný dopravník šírka

min. 900 mm

výsypná výška

min. 3000 mm

vlastné čerpadlo na vodu (skrápanie)

áno

vlastné čerpadlo na PHM

áno

Diaľkové ovládanie pojazdu

áno

Odhlinenie

áno

II. časť predmetu zákazky – Mobilný odrazový drvič

Mobilný odrazový drvič

ks

1

Vstupný otvor

min. 1000 x 670 mm

Výkon min.

80 t/hod

Výkon motora

min. 200 kW

Násypka

min. 4,5 m3

Hmotnosť

max. 47 t

bočný dopravník šírka

min 500 mm

výsypná výška

min. 2450 mm

hlavný dopravník šírka

min. 1000 mm

výsypná výška

min. 2900 mm

vlastné čerpadlo na vodu (skrápanie)

áno

vlastné čerpadlo na PHM

áno

Diaľkové ovládanie pojazdu

ánoIII.časť predmetu zákazky - Trojsitný triedič

Trojsýtny triedič

ks

1

Násypka

min 2 m3

podávací pás šírka

min. 800 mm

kapacita

min 150 t/h

výkon motora

min 60 kw

Hmotnosť

max. 37 t

hlavný vynášací pás šírka

min 650 mm

výsypná výška

min. 3650 mm

dopravníky medzisitné šírka

min. 650 mm

výsypná výška

min 3700 mm

nadsitný dopravník šírka

min. 650 mm

výsypná výška min.

min. 2 900

dĺžka zostava

max. 65 m

5.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy:

3.1.  Termín a miesto dodania predmetu zákazky:

„6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet kúpy Kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred.“

3.2.   Miesto plnenia (dodania diela):

„6.4 Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Lom Jablonové, Kameňolom Jablonové, 013 52, Jablonové“6.    Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.11.2020 o 10:00 hod.7.    Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.8.    Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 7.9.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

1. Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

2. Posudzuje sa Cena bez   DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.

3. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

10.              Pokyny na zostavenie ponuky:

1.        
10.       

10.1        Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.10.2        Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

 


11.              Obsah ponuky:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa bodu 11.1 až 11.8 t.j.:11.1 Zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže realizáciu minimálne jednej dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (drviaca technika hornín), a to v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky (pre I. časť predmetu zákazky – 330 000,00 EUR bez DPH | pre II. časť predmetu zákazky – 430 000, 00 bez DPH | pre III. časť predmetu zákazky – 220 000,00 bez DPH). Zoznam dodaných tovarov musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača.11.2 Zoznam predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.11.3 Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadenia11.4 Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa bodu 12.


11.5 Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.


11.6 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.11.7 Doklad o oprávnení dodávať tovar (napríklad výpis z obchodného registra – postačuje fotokópia), ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.11.8 Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny dodávateľ doručí doklady prijímateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí;


12.              Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

 

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČAUchádzač - názov:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Kontaktné údaje (tel., e-mail):

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: Drviaca linka pre kameňolom

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Drviaca linka pre kameňolom - I.časť - Čeľusťový drvič

 Drviaca linka pre kameňolom - II.časť – Mobilný odrazový drvičDrviaca linka pre kameňolom - III.časť - Trojsitný triedič

 Drviaca linka pre kameňolom (spolu)

 V .................... dňa ........................                                                 .......................................                                                                             podpis uchádzača    

 


13. Spôsob určenia ceny – ocenenie predmetu zákazky

1. Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur (ďalej len „výzva“) .

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

4. Platobné podmienky sú stanovené vo výzve v bode 14.

5. Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je Bod 4. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky tejto výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.

6. Prijímateľ požaduje, aby súčasťou ceny predmetu zákazky bola aj montáž, inštalácia, dodávateľská dokumentácia, záručný servis a dodávka predmetu zákazky na miesto dodania.

7. Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií – Ocenenie predmetu zákazky, ktorá je súčasťou tejto výzvy v bode 12.14. Platobné podmienky1.      Prijímateľ uviedol platobné podmienky realizácie predmetu zákazky Kúpnej zmluve o nachádzajúcej sa vo Výzve. Prijímateľ požaduje aby uchádzač predložil v cenovej ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Kúpnej zmluve.


2.      Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak

a)         ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk,


b)         ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky)


3.      Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.

4.      Do návrhu Kúpnej zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s výzvou, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Kúpnej zmluvy v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami prijímateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností prijímateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy nachádzajúcej sa v tejto výzve.

V Martine, 09.11.2020 


.....................................

Matej Novotný

Splnomocnená osoba

 

 

Kúpna zmluva (návrh)uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)Predávajúci:                                                                          

     Štatutárny zástupca:                                   

     Bankové spojenie:                                      

    Číslo účtu :                                                                                                                      

    IČO:                                                          

     DIČ:                                                          

     DIČ DPH:                                                              

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                      

     (ďalej len ako „Predávajúci“)


Kupujúci:                                          


                                                                    

     Štatutárny zástupca:                                   

     Bankové spojenie:                           

    Číslo účtu :                          IBAN:

                                               SWIFT:

    IČO:                                                          

     DIČ:                                                          

     DIČ DPH:                                                  

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                    (ďalej len ako „Kupujúci“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Predávajúci bol identifikovaný ako úspešný uchádzač, ktorý splnil podmienky stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, zákazka nad 100 000 eur (ďalej len „výzva“) s predmetom zákazky „Drviaca linka pre kameňolom“.

1.3 Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude financované Kupujúcim z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov Kupujúceho. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4 Predávajúci berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Inteligentná inovácia výrobného procesu“., názov OP – Výskum a inovácie, kód ITMS: NFP313010ANT2ČLÁNOK II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať Kupujúcemu nový Čeľusťový drvič, Odrazový drvič a Trojsitný triedič (ďalej len „predmet kúpy“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa časti Opis predmetu zákazky príslušnej výzvy na súťaž ako aj odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho prevziať riadne a včas dodaný predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy nepoškodený a bez vád. Predmet kúpy splní Predávajúci vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúceho.ČLÁNOK III.

Kúpna cena

3.1 Kúpna cena za predmet kúpy definovaný v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „kúpna cena“).

3.2 Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta dodania predmetu kúpy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška kúpnej ceny je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.ČLÁNOK IV.

Platobné podmienky

4.1 Po uzatvorení tejto zmluvy je Predávajúci oprávnený vystaviť Kupujúcemu zálohovú faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 20% z ceny za dielo uvedenej v III. článku tejto zmluvy (t. j. ........................EUR). Zvyšných 80 % kúpnej ceny zo sumy uvedenej v článku III. tejto zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť na základe konečnej faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci vystaví konečnú faktúru až po riadnom odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu na základe odovzdávajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúr 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Predávajúcim. Fakturačnou adresou je sídlo Kupujúceho.

4.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu „Inteligentná inovácia výrobného procesu“., názov OP – Výskum a inovácie
, kód ITMS: NFP313010ANT2 a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Kupujúci oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho
Článok V.

Dodacie a preberacie podmienky

5.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Predávajúcim riadne a včas.

5.2 Predmet kúpy prevezme Kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného Kupujúcim.

5.3 Pri odovzdaní predmetu kúpy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.

5.4 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je Predávajúci povinný vypracovať protokol o odovzdaní (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu kúpy, opis predmetu kúpy, čas, meno Predávajúceho, meno Kupujúceho, zoznam dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a pod. Protokol bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Predávajúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie Kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. V prípade ak bude mať predmet kúpy vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je Kupujúci povinný prevziať predmet kúpy.

5.5 Vlastnícke právo k predmetu kúpy Kupujúci nadobudne okamihom prevzatia predmetu kúpy.

5.6 Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy.Článok VI.

Termín a miesto plnenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet kúpy Kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred.

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať.

6.3 Kupujúci má právo vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny, za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy (termín v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy). Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

6.4 Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Lom Jablonové, Kameňolom Jablonové, 013 52, JablonovéČlánok VII.

Záručná doba a pozáručný servis

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Záručná doba na predmet kúpy je 12 mesiacov bez obmedzenia počtu motohodín. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu kúpy podľa článku V. bod 5.4.

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá Predávajúci vtedy, ak boli spôsobené jeho porušením.

7.4 V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci písomne (aj emailom) upozorní Predávajúceho na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom a technicky možnom čase, najneskôr však do 48 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo emailom.

7.6 Predávajúci je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 72 hodín od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. V prípade, že reklamovaná vada nebude odstránená v lehote do 48 hodín od začatia jej odstraňovania a nedôjde k písomnej dohode o inom termíne jej odstránenia medzi Zmluvnými stranami, Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas doby odstraňovania vady náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň predmetu kúpy.

7.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.

7.8 V prípade, ak Predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v článku VII. bod 7.6, má Kupujúci právo na zmluvpokutu vo výške 100za každú reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci odstráni  reklamovanú vady. Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.9 V prípade záujmu Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na predmet kúpy aj pozáručný servis.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škody

8.1     Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

8.2     Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

8.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

8.4 Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

9.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

9.2 V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

9.3 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Predúvajúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Predávajúci:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním predmetu kúpy podľa článku VI. bod 6.1 o viac ako 20 dní

(ii)      neodstráni reklamované vady spôsobom a v lehotách podľa článku VII. tejto zmluvy

(iii)     predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Predávajúceho.

9.4 Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Predávajúcemu nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

9.6 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Kupujúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Kupujúci: (i) je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny o viac ako 30 dní, (ii) ak predmet kúpy neprevezme v súlade s bodom 6.1 v čl. VI. tejto zmluvy. V prípade, že Kupujúci poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny predmetu kúpy.Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe Zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi Zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

10.3 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v doručení písomného jednostranného rozhodnutia Kupujúceho Predávajúcemu o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Účinnosť zmluvy nastane najneskôr v deň nabodnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení NFP.

10.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

10.6 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: NFP313010ANT2) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu kúpy – Opis predmetu zákazky príslušnej výzvy na súťaž

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.Predávajúci:                                                               Kupujúci:                   

V.................., dňa ……………..                                     V ....................., dňa …………………..Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkciaJoomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.