VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

„Upratovacie služby 2021“

 

 

 

link na dokumetáciu výzvy: https://dotacieservis.sk/STUPAVA/upratovanie-2021-FINAL.zip1.      IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. d) ZVO:Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave

Školská 2, 900 31 Stupava

IČO: 31773711


Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 383 390


Realizátor verejného obstarávania: BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa

Kronera 11246/15 , Martin 036 01.

 

2.      MIESTO A SPÔSOB PREDLOŽENIA PONÚK:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .3.      PREDMET OBSTARÁVANIA: „Upratovacie služby 2021“


CVP kódy:

-          90919300-5 - Čistenie (upratovanie) škôl

Stručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky sú Upratovacie služby.

4.      TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

a)       Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb“)

b)      V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.

c)       Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy.5.      PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (PREDMET OBSTARÁVANIA):

-          Predmet zákazy sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

-          Predmetom zákazky sú Upratovacie služby v Novej budove a budove prístavby.

Upratovacie služby zahŕňajú nasledovné činnosti – Nová budova:

Denné upratovanie:

-          umytie a dezinfekcia stolov a stoličiek v jedálni,

-          dezinfekcia kľučiek dverí všetkých dostupných priestorov,

-          pozametanie a poumývanie všetkých podláh priestorov,

-          umytie a dezinfekcia toaliet a umývadiel, ako aj príslušenstva v týchto priestoroch,

-          poumývanie okenných parapet od nečistôt,

-          poumývanie katedry a príslušných stolíkov denne používaných učiteľmi v triede,

-          vynesenie smetných košov v triedach, toaletách

Upratovanie naviac v rámci jedného dňa za týždeň:

-          poumývanie nečistôt na všetkých dverách a vyleštenie presklenia dverí,

-          poutieranie zvyšných vodorovných priestorov od prachu a nečistôt 2x v týždni (školské lavice, poličky a pod.),

-          vynesenie smetných košov na chodbách,

Upratovanie naviac v rámci jedného dňa za mesiac:

-          čistenie a umytie zábradlí,

-          vyčistenie stien od pavučín,

Činnosti naviac v rámci školského roka:

-          2x ročne kompletná hĺbková dezinfekcia toaliet a pisoárov hlavnej budovy,

-          1x ročne umytie okien a žalúzií v triedach a na chodbách budovy,

-          2x kompletné umytie oboch hlavných vchodov,

-          2x ročne umytie nástenných obkladov na chodbách a toaletách

Upratovacie služby zahŕňajú nasledovné činnosti – Prístavba:

Denné upratovanie:

-          umytie a dezinfekcia stolov a stoličiek v jedálni

-          dezinfekcia kľučiek dverí všetkých dostupných priestorov

-          pozametanie a poumývanie všetkých podláh priestorov

-          umytie a dezinfekcia toaliet a umývadiel, ako aj príslušenstva v týchto priestoroch

-          poumývanie okenných parapet od nečistôt

-          poumývanie katedry a príslušných stolíkov denne používaných učiteľmi v triede

-          vynesenie smetných košov v triedach, toaletách

Upratovanie naviac v rámci jedného dňa za týždeň:

-          poumývanie nečistôt na všetkých dverách a vyleštenie presklenia dverí

-          poutieranie zvyšných vodorovných priestorov od prachu a nečistôt 2x v týždni (školské lavice, poličky a pod.)

-          vynesenie smetných košov na chodbáchUpratovanie naviac v rámci jedného dňa za mesiac:

-          čistenie a umytie zábradlí

-          vyčistenie stien od pavučín

Upratovanie naviac v rámci školského roka:

-          2x ročne kompletná hĺbková dezinfekcia toaliet a pisoárov hlavnej budovy

-          1x ročne umytie okien a žalúzií v triedach a na chodbách budovy

-          2x kompletné umytie oboch hlavných vchodov

-          2x ročne umytie nástenných obkladov na toaletách

Upratovanie vždy zahŕňa bežné čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako i všetky ostatné potreby na čistenie (okrem vysávačov).

Cena za upratovacie služby zahŕňa čistiace prostriedky a ostatné potreby na čistenie (okrem vysávačov).

Denné upratovacie činnosti novej budovy sa uskutočňujú v každý pracovný deň od 14:00 – 22:00.

Týždenné upratovacie činnosti a Ročné upratovacie činnosti sa uskutočňujú v deň ktorý určí verejný obstarávateľ.

Plán školy je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Výzvy (vyznačene časti ktorých sa upratovacie služby netýkajú platia pre Novú budovu. V rámci budovy Prístavba sa bude upratovať celá budova).

 

6.      PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

47 450,56 EUR bez DPH


Cena zahŕňa čistiace prostriedky a ostatné potreby na čistenie (okrem vysávačov).7.      MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Miestom výkonu prác je : Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava.8.      LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY JE UVEDENÁ V PRILOŽENOM NÁVRHU ZMLUVY NASLEDOVNE:

Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.9.      FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.10.  LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 17.12.2020 o 10:0011.  VIAZANOSŤ PONÚK:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021.12.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK:

Jedným kritériom je najnižšia celková cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.13.  POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:

-          Jazyk: Slovenský

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a)      Identifikačné údaje uchádzača:

b)     obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.,

c)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk resp. Cenová ponuka podľa v Prílohy č. 1 tejto Výzvy:
Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

d)     Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača;14.  VYHODNOTENIE PONÚK:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk       a adrese realizátora verejného obstarávania, resp. splnomocnenej osoby, a to: BALTEUS spol. s r.o., Robotnícka 1, 036 01 Martin.

V Martine, 09.12.2020

S pozdravom......................................................

Matej Novotný Splnomocnená osoba - Mesto Stupava

Prílohy:

Príloha č. 1:        Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk resp. Cenová ponuka

Príloha č.2:         Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb

Príloha č. 3:        Plán školy (Nová budova + prístavba)

Príloha č. 1 Výzvy: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka

Uchádzač - názov:           ..............................................................................

Sídlo uchádzača:              ..............................................................................

IČO:                              .............................................................................

Štatutárny zástupca:        ..............................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):   .................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Upratovacie služby 2021

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Upratovacie

Služby 2021“

                                              

....................................

Podpis uchádzača

 

 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH SLUŽIEB

Uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

 

Článok 1. - Zmluvné strany1.1              Objednávateľ:

Obchodné meno:             Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave

Sídlo:                                       Školská 2, 900 31 Stupava

IČO:                               31773711

DIČ:                                        2021609656

Bankové spojenie:                     VUB

IBAN:                                      SK33 0200 0000 0016 3376 3854

E-mail:                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zastúpený:                              Mgr. Zuzana Šimková

(ďalej len „Objednávateľ“)a  1. 2Poskytovateľ:

Názov/obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania: IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

E-mail:

Registrácia:

zastúpený:

(ďalej len „Poskytovateľ“)(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok 2. Všeobecné ustanovenia2.1                 Táto zmluva upravuje vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci poskytovania upratovacích služieb Poskytovateľom.

2.2                 Základom tejto zmluvy je požiadavka Objednávateľa uplatnená vo verejnej súťaži na výber Poskytovateľa služby v oblasti realizovania a poskytovania upratovacích služieb „Upratovacie   služby 2021“,   ktorá   bola   vyhlásená   výzvou   na   predkladanie   ponúk číslo ....................................... zo dňa       s názvom „Upratovacie služby“.

2.3                      Zmluvné stany vyhlasujú, že sú spôsobilé Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené ako podklady pre uzatvorenie Zmluvy, ako aj doklady a údaje v nich obsiahnuté sú pravdivé a sú účinné pri podpise tejto Zmluvy v nezmenenej forme.Článok 3. Predmet Zmluvy

3.1                     Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby spočívajúce v zabezpečení a vykonávaní upratovacích prác a čistiacich prác uvedených v Prílohe č. 2 k tejto zmluve (ďalej len „upratovacie služby“) a povinnosť Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za predmet tejto Zmluvy Odplatu vo výške a čase uvedenom v tejto Zmluve.3.2                     Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností, ako aj vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami súvisiacich s poskytovaním upratovacích služieb pre Objednávateľa, vrátane   dodávky   potrebných   materiálov,   čistiacich   prostriedkov   a ďalšieho spotrebného materiálu špecifikovaných v Prílohe č. 2 „Opis predmetu zákazky a časový harmonogram“ tejto Zmluvy Poskytovateľom pre Objednávateľa.3.3                     Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby riadne a včas, v súlade s touto Zmluvou a príslušnými   právnymi   predpismi,   s odbornou   starostlivosťou,   podľa   pokynov a požiadaviek Objednávateľa.3.4                     Pre odstránenie akýchkoľvek rozporov zmluvné strany vyhlasujú, že miestom výkonu prác podľa tejto Zmluvy sú vnútorné priestory budovy Objednávateľa, na adrese: Školská 2, 900 31 Stupava, špecifikované v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy a časový harmonogram, ktorého súčasťou je aj Plán školy, s vyznačenými časťami ktorých sa upratovanie týka.Článok 4. Cena za predmet Zmluvy a platobné podmienky3.5                     Cena predmetu Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z., a v zmysle Cenovej ponuky Poskytovateľa. Celková cena za poskytovanie upratovacích služieb je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Upratovacie služby“, a ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka.3.6                     V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH sa cena za poskytovanie služieb mení vrozsahu zmeny zákonnej sadzby DPH.4.3         Cena za predmet zmluvy zahŕňa všetky oprávnené náklady spojené so zabezpečovaním, riadením a kontrolou poskytovania upratovacích služieb. V cene sú zahrnuté aj čistiace prostriedky, doprava, technické a strojové vybavenie, pracovné nástroje a pomôcky, prípadne ďalšie veci súvisiace s poskytovaním upratovacích služieb pre Objednávateľa. Cena za predmet zmluvy nezahŕňa vysávače, ktoré na vlastné náklady zabezpečí Objednávateľ.4.4         Úhrada riadne a včas vykonaných prác bude prebiehať v mesačných intervaloch na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ vystaví faktúru 1 krát mesačne, vždy do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli upratovacie služby poskytnuté. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť obidvomi zmluvnými stranami podpísaný mesačný výkaz, ktorý bude obsahovať zoznam úkonov prác uskutočnených v rámci predmetného kalendárneho mesiaca.4.5         Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou alebo nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti Poskytovateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná v lehote do 30 dní odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola príslušná čiastka odpísaná z účtu dlžnej zmluvnej strany.4.6         V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny je Poskytovateľ oprávnený požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňa omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov.4.7         Objednávateľ na základe Zmluvy neposkytne preddavok na predmete Zmluvy.Článok 5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1                     Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať v priestoroch špecifikovaných v Čl. 3 tejto zmluvy výlučne upratovaciu a čistiacu činnosť podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy na zabezpečovanie funkčnosti priestorov, v čase, termíne, rozsahu a kvalite dohodnutej v tejto zmluve.5.2                     Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať upratovacie služby odborne, starostlivo, na kvalitnej a profesionálnej úrovni v rozsahu   tejto   Zmluvy,   podľa   požiadaviek   Objednávateľa a s prihliadnutím na jeho záujmy.5.3                     Poskytovateľ zabezpečí upratovacie služby v rozsahu a podľa rozpisu upratovacích služieb, špecifikovaných v Prílohe č. 2 „Opis predmetu zákazky a Časový harmonogram“ tejto zmluvy.5.4                     Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať upratovacie služby podľa tejto zmluvy prostredníctvom   svojich   zamestnancov   alebo   iných   osôb   v zmluvnom   vzťahu s Poskytovateľom. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať upratovacie služby výlučne prostredníctvom bezúhonných osôb. Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí budú vstupovať do areálu a objektov Objednávateľa. Tento zoznam je povinný predložiť v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a následne vždy na vyžiadanie Objednávateľa. Podľa tohto zoznamu Objednávateľ zabezpečí evidenciu dochádzky zamestnancov, ktorá bude uložená vždy na vrátnici objektu, ktorý je predmetom upratovacích služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas celého obdobia trvania Zmluvy zabezpečí dostatočný počet zamestnancov tak, aby boli upratovacie služby poskytnuté v Objednávateľom požadovanom rozsahu a kvalite.5.5                     Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať prevádzkové podmienky Objednávateľa, pričom je povinný vykonávať vo všetkých upratovaných priestoroch bezpečnostné opatrenia za účelom zabránenia vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a to najmä, nie však výlučne: zatváranie okien, vypínanie elektrických spotrebičov, svetiel a pod.

5.6                     Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na realizáciu zmluvy alebo na vydanie pokynov Objednávateľa, či ich zmenu. Poskytovateľ vždy upozorní Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť jeho pokynov. V prípade, že Objednávateľ napriek upozorneniu poskytovateľa na splnení svojich pokynov trvá, je Poskytovateľ v zodpovedajúcom rozsahu oslobodený zo zodpovednosti za prípadné vady plnenia vzniknuté preukázateľne v dôsledku realizácie takýchto nevhodných pokynov.5.7                     Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať požiadavku Objednávateľa na výmenu svojho zamestnanca a/alebo inej osoby, ktorý sa stal pre Objednávateľa neakceptovateľným     z dôvodu závažného porušenia zmluvy, najmä povinnosti podľa tohto článku Zmluvy. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť výmenu takejto osoby do štyridsaťosem (48) hodín od doručenia písomnej výzvy elektronicky na adresu zástupcu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo od okamihu, kedy sa o takomto podstatnom porušení Zmluvy dozvedel. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj to, ak zamestnanec aspoň 2 krát, aj keď menej závažne poruší pracovnú disciplínu a/alebo dobré mravy v súvislosti

s výkonom predmetu zmluvy.5.8                     Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na výkon činnosti potrebné čistiace prostriedky, stroje, zariadenia a mechanické prostriedky na vlastné náklady. Uvedené sa nevzťahuje na vysávače, ktoré na vlastné náklady zabezpečí Objednávateľ. Poskytovateľ sa zaväzuje používať pri plnení predmetu zmluvy čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre použitie u Objednávateľa a povolené Ministerstvom zdravotníctva SR. Pokiaľ ošetrovanie určitých vecí Objednávateľa vyžaduje osobitné čistiace prostriedky, je povinný takéto použiť. Poskytovateľ je povinný stroje, zariadenia a prostriedky udržiavať v bezpečnostnom a prevádzkyschopnom stave, priebežne vykonávať ich údržbu a revízie a používať zdravotne a ekologicky nezávadné čistiace dezinfekčné a hygienické prostriedky. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť kartu bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ“) k čistiacim prostriedkom, ktoré budú na výkon služieb používané. KBÚ musí byť riadne vyvesená v priestoroch slúžiacich pre odkladanie technického vybavenia slúžiaceho na výkon upratovacích služieb.5.9                     Zamestnanci Poskytovateľa alebo ním poverené osoby sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov a prevádzkový a hygienický režim objednávateľa. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu svojich zamestnancov a osôb, ktoré na výkon práce použije, ako aj pravidelnú kontrolu kvality nimi vykonávanej práce.5.10              Zamestnanci Poskytovateľa povinní odovzdať všetky veci, nájdené na miestach výkonu práce, určenej osobe objednávateľa a tejto tiež hlásiť zistené závady a poškodenia nábytku a ostatných zariadení v priestoroch výkonu práce.5.11              V zmysle § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) sa poskytovateľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Zároveň je poskytovateľ povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa alebo poskytovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Rovnako táto povinnosť trvá aj po ukončení záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.Článok 6. Práva a povinnosti Objednávateľa6.1   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť včas poskytovateľovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie, ktoré sú bezodkladne nutné k realizácii zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, že si ich má zabezpečiť poskytovateľ sám v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy.6.2   Objednávateľ vytvorí riadne podmienky pre realizáciu zmluvy Poskytovateľovi, poskytne mu po dobu trvania tejto zmluvy nevyhnutnú súčinnosť, ak si túto súčinnosť Poskytovateľ dôvodne vyžiada, a zabezpečí, aby upratované priestory boli sprístupnené pracovníkom Poskytovateľa po celú dobu plnenia predmetu zmluvy v rámci dohodnutého času.6.3   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť   Poskytovateľovi súčinnosť   vo forme prístupu   k elektrickej sieti, studenej a teplej vode, v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vykonávania upratovacích služieb. Náklady za spotrebovanú energiu a vodu pri upratovaní a čistení znáša Objednávateľ.6.4   Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Poskytovateľovi priestor na likvidáciu resp. sústreďovanie odpadu, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pritom pokynmi Objednávateľa. Za likvidáciu vzniknutého odpadu zodpovedá Objednávateľ.6.5   Objednávateľ zabezpečí, aby upratované priestory boli sprístupnené pracovníkom Poskytovateľa po celú dobu plnenia predmetu zmluvy v rámci dohodnutého času. Za Poskytovateľa je za riadne poskytnutú službu zodpovedná osoba oprávnená konať vo veciach technických, uvedená v čl. I, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.6.6   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi miestnosť s rozlohou približne 15 m2 bez finančnej úhrady, na skladovanie prípravkov a technického vybavenia potrebného na vykonávanie upratovacích služieb.6.7   Objednávateľ je oprávnený určiť dobu realizácie predmetu Zmluvy podľa svojich potrieb, ak je to potrebné pre plnenie Zmluvy. V prípade, ak dôjde k potrebe akejkoľvek zmeny súvisiacej s realizáciou predmetu Zmluvy, Objednávateľ je povinný bezodkladne o tejto zmene informovať Poskytovateľa. Jedná sa napríklad COVID 19, kedy môže byť škola v dištančnom režime a dané služby sa nebudú vykonávať denne.6.8   Objednávateľ je oprávnený nárokovať si u Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (slovom päťdesiat eur) za každé jedno porušenie zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa alebo za každé jedno nesplnenie si záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa na ktorého porušenie alebo nesplnenie bol Poskytovateľ písomne upozornený zo strany Objednávateľa. V prípade ak dochádza zo strany Poskytovateľa k opakovanému porušovaniu jednej a tej iste povinnosti alebo k opakovanému nesplneniu jedného a toho istého záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy zo strany Objednávateľa stačí jedno písomné upozornenie, pričom nie je povinný Poskytovateľa upozorňovať na opakujúce porušenia povinnosti alebo opakované nesplnenie záväzku a Objednávateľ je oprávnený nárokovať si u Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (slovom päťdesiat eur) za každé ďalšie opakované porušenie zmluvnej povinnosti alebo opakované nesplnenie záväzku Poskytovateľa bez ďalšieho písomného upozornenia.


Článok 7. Záruka, zodpovednosť a náhrada škody


7.1          Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie prác. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu, ktorá vznikla porušením povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy je objektívna. Pri škodách, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ, a ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho zmluvných povinností, je Poskytovateľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu v plnej výške.7.2          Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie upratovacích služieb, ktoré sú predmetom zmluvy. Akékoľvek zistené vady a nedostatky v predmete plnenia Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to telefonicky na č.                                alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu Poskytovateľa                            . Poskytovateľ sa zaväzuje oznámené nedostatky odstrániť v lehote do 24 hodín od prijatia oznámenia.7.3          O vybavení reklamácie vypracuje Poskytovateľ reklamačnú správu, v ktorej sa vysporiada so všetkými námietkami Objednávateľa ku kvalite, rozsahu a spôsobu plnenia predmetu zmluvy. Podpísanú reklamačnú správu zasiela Poskytovateľ na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.7.4          V prípade, že Poskytovateľ neodstráni nedostatky v lehote podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ písomne vyzve Poskytovateľa na ich odstránenie, pričom mu na to určí primeranú lehotu. Ak Poskytovateľ napriek výzve neodstráni nedostatky ani v tejto poskytnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.7.3          Zodpovednosť Objednávateľa za akúkoľvek škodu vzniknutú Poskytovateľovi z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je obmedzená čiastkou vo výške 10 % ceny z celkovej ceny Odplaty zaplatenej na základe tejto Zmluvy za príslušný kalendárny rok, v ktorom škoda nastala. To neplatí pre škodu spôsobenú Objednávateľom Poskytovateľovi úmyselne.7.4          Objednávateľ nezodpovedá za nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo náklady akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu vymenované: ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, náklady na obstaranie kapitálu, náklady na náhradné vybavenie alebo služby, náklady na náhradné náklady, náklady na prestoje, nároky Poskytovateľa alebo Poskytovateľovho zákazníka na takéto náhrady škody, alebo požiadavky na náhradu škody trestného charakteru akokoľvek vyplývajúce z predmetu Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy.Článok 8. Trvanie a zánik Zmluvy


8.1         Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.8.2         Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s platnou legislatívou.


8.3         Predmetná Zmluva zanikne

8.3.1    uplynutím doby podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy,

8.3.2    dohodou zmluvných strán ku dňu vzájomne dohodnutému v takejto dohode,

8.3.3    odstúpením Objednávateľa od Zmluvy, ak:

8.3.3.1       Proti Poskytovateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia

8.3.3.2      Poskytovateľ koná v rozpore s touto Zmluvou, alebo

8.3.3.3       Poskytovateľ koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3.4     Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ opakovane poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom a Poskytovateľ vyzval Objednávateľa na odstránenie porušovania tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ neodstránil porušovanie tejto Zmluvy ani v určenej dodatočnej primeranej lehote na odstránenie. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje neuhradenie faktúry Objednávateľom v lehote (šesťdesiatich) 60 dní po jej splatnosti,

8.3.5      Písomnou výpoveďou Objednávateľa z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v deň doručenia písomnej výpovede zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi,

8.3.6      písomnou výpoveďou Poskytovateľa z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu so šesťmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď Poskytovateľa doručená Objednávateľovi,

8.3.7    z iných dôvodov upravených platnými a účinnými právnymi predpismi.8.4         Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súvislosti s touto zmluvou doručujú písomnosti týkajúce sa (i) ukončenia tejto zmluvy alebo (ii) týkajúce sa zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, na adresu sídla Poskytovateľa, uvedenú v príslušnom registri v ktorom je Poskytovateľ registrovaný, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý Poskytovateľ odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“ „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.Článok 9. Záverečné a osobitné ustanovenia zmluvy9.1          Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.9.2          Zmluvné strany sú povinné počas trvania tejto zmluvy i po jej ukončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo ktorejkoľvek zmluvnej strane spôsobiť škodu.

 

9.3          Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú pre obe strany záväzné len vtedy, ak budú vykonané písomne vo forme dodatkov a budú podpísané zmluvnými stranami. Všetky dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.


9.4          Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


9.5          Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súvislosti s touto zmluvou doručujú písomnosti týkajúce sa (i) ukončenia tejto zmluvy, alebo (ii) týkajúce sa zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy alebo (iii) týkajúce sa nároku na náhradu nákladov v zmysle bodu 4.5 tejto Zmluvy, na adresu sídla Poskytovateľa, uvedenú v príslušnom registri v ktorom je Poskytovateľ registrovaný, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý Poskytovateľ odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou preukázateľne zamestnancom pošty vyznačené poznámka, že „adresát sa odsťahoval“;, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

 
9.6          Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré nebudú vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené prostredníctvom súdu podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.


9.7          Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každý platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy zmluvy.


9.8          Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

ponuka.

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky a časový harmonogram a Plán školy, s vyznačenými časťami ktorých sa upratovacie služby týkajú.

Príloha č. 3 – Plán školyv Stupave dňa ....................                                                   v .................... dňa ....................za Objednávateľa:                                                                  za Poskytovateľa:

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.